Pl. ÚS 22/97Nález ÚS ze dne 21.04.1998 Obecně závazná vyhláška města Rtyně v Podkrkonoší o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Podle zákona o obcích (zákon č. 367/1990 Sb.) může obec vydávat vyhlášky k plnění úkolů samosprávy. Tyto vyhlášky musí být v souladu se zákony a obecně závaznými právními předpisy, vydanými ústředními orgány státní správy k jejich provedení; co je takto upraveno, nemohou obce upravovat odchylně.

Pl.ÚS 22/97 ze dne 21. 4. 1998

120/1998 Sb.

N 46/10 SbNU 309

Obecně závazná vyhláška města Rtyně v Podkrkonoší o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Plénum Ústavního soudu

rozhodlo dne 21. dubna 1998 ve věci

návrhu přednosty Okresního úřadu v Trutnově na zrušení obecně

závazné vyhlášky města Rtyně v Podkrkonoší č. 3/97, ze dne 28.

května 1997, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních

záležitostí veřejného pořádku, takto:

Obecně závazná vyhláška města Rtyně v Podkrkonoší č. 3/97,

o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí

veřejného pořádku, ze dne 28. května 1997, se zrušuje dnem

vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

Odůvodnění:

Ústavní soud dne 15. 7. 1997 obdržel podání přednosty

Okresního úřadu v Trutnově s návrhem na zrušení obecně závazné

vyhlášky, kterou Městské zastupitelstvo ve Rtyni v Podkrkonoší

schválilo dne 28. 5. 1997, a která nese název "Obecně závazná

vyhláška č. 3/97 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních

záležitostí veřejného pořádku." Byla vyhlášena dne 29. 5. 1997

a nabyla účinnosti dne 13. 6. 1997.

Podle § 62 odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přednosta Okresního úřadu

v Trutnově pozastavil výkon výše uvedené vyhlášky svým přípisem

čj. PŘ 358/6/97, ze dne 13. 6. 1997, a současně sdělil městskému

zastupitelstvu, že předloží věc Ústavnímu soudu, pokud městské

zastupitelstvo nezjedná nápravu. Městské zastupitelstvo se pak na

svém mimořádném zasedání dne 2. 7. 1997 usneslo, že s pozastavením

výkonu své uvedené vyhlášky nesouhlasí.

Oba účastníci řízení vyslovili souhlas s tím, aby ve smyslu

ustanovení § 44 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu,

bylo upuštěno od ústního jednání ve věci návrhu na zrušení

předmětné vyhlášky.

Proti obsahu napadené vyhlášky vznesl Okresní úřad v Trutnově

tyto námitky:

Obecně závazná vyhláška č. 3/97, o omezujících opatřeních

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, obsahuje

nedostatky a nepřesnosti a odporuje tak zákonu.

V článku II. odst. 1 písm. a) zakazuje město v době nočního

klidu od 22.00 hodin do 06.00 hodin používat nebo zkoušet hlučné

stroje mimo budovy dostatečně chránící okolí před hlukem, ve

vzdálenosti menší než 50 m od nejbližšího obydleného objektu.

Tento zákaz jde nad rámec platné právní úpravy, kterou pro tuto

oblast obsahuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 13/1977

Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Pod písm. b) výše uvedeného článku a odstavce vyhlášky město

zakazuje pořádat veřejné hudební produkce (např. diskotéky, plesy,

zábavy, koncerty apod., s použitím zesilovací techniky) ve

vzdálenosti menší než 50 m od nejbližšího obydleného objektu. Pod

písm. c) pak zakazuje město provozování reprodukované a živé hudby

a jiných zařízení působících nepřiměřený hluk v zahradních

restauracích, areálech v přírodě apod.

Přestože předmětná vyhláška byla vydána na podkladě

ustanovení § 14 odst. 1 písm. o) a § 17 zákona č. 367/1990 Sb.,

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, k zajištění ochrany

místních záležitostí veřejného pořádku, oblast, kterou upravuje ve

shora uvedeném ustanovení vyhlášky, však do samostatné působnosti

obce nepatří. Z textu uvedeného ustanovení § 17 zákona o obcích je

patrno, že se musí jednat o samostatnou působnost obce a zákaz lze

vztáhnout pouze na některá vyhláškou v obci určená místa. Důvodem,

proč v tomto případě nelze uvedené ustanovení zákona o obcích

aplikovat, je, že v uvedeném konkrétním případě se nejedná

o samostatnou působnost obce. To přesto, že zajištění nočního

klidu je součástí místních záležitostí veřejného pořádku a patří

tak do samostatné působnosti obce. Vyhláška však upravuje pořádání

diskoték, plesů, zábav, koncertů, provozování reprodukované hudby

apod. a také technické parametry, tj. stanovení vzdálenosti od

obydlených objektů. Posuzování této činnosti podléhá režimu zákona

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

ve znění pozdějších předpisů, a zákona o obcích a je tak výkonem

státní správy. Živnostenský zákon uvádí, že při provozování

živnosti je subjekt (podnikatel) povinen dodržovat podmínky

stanovené tímto zákonem nebo zvláštními předpisy. Jedná se tedy

v tomto případě o výkon státní správy a činnost uvedeným zákonem

upravená je svěřena do přenesené působnosti obcí. Obec by pořádání

diskoték apod. mohla omezit či zakázat pouze v případě, že by tuto

činnost provozovala sama, nebo by mohla stanovit omezující

podmínky v nájemní smlouvě v případě pronájmu svého majetku jiným

subjektům. Obecně pak touto vyhláškou město porušilo právo

obsažené v čl. 26 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod č.

2/1993 Sb. Toto ustanovení mimo jiné zaručuje každému právo

podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. Omezit toto

právo, či stanovit podmínky k jeho naplnění, lze potom jen zákonem

a v jeho mezích. V neposlední řadě došlo vydáním této vyhlášky

i k porušení práva obsaženého v Ústavě České republiky č. 1/1993

Sb., konkrétně čl. 2 odst. 4, kterým je právo každého občana

činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co

zákon neukládá.

Město Rtyně v Podkrkonoší jako účastník řízení ve svém

vyjádření ze dne 23. 1. 1998 uvedlo, že vyhláška č. 3/97 vychází

z ustanovení § 17 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, ale v návrhu na její zrušení není odkaz na

ustanovení § 17 vůbec uveden. Vyslovuje své stanovisko, že

vyhláškou č. 3/97 je zcela konkrétně naplněno ustanovení § 17

zákona o obcích tím, že je stanovena vzdálenost od obytných budov

(vymezení místa) a omezení doby (určení času) pro pořádání

veřejných hudebních produkcí. Pokud se jedná o veřejnou hudební

produkci, pak je zřejmé, že je pořádána na veřejně přístupném

místě ve smyslu ustanovení § 17 zákona o obcích. Má za to, že

důvody uváděné v návrhu nevycházejí z ustanovení § 17 zákona

o obcích a obecně závazná vyhláška č. 3/97 naopak tomuto

ustanovení odpovídá.

Ústavní soud při posouzení návrhu přednosty Okresního úřadu

v Trutnově, jakož i obsahu předmětné vyhlášky, musel konstatovat,

že podle čl. 104 odst. 3 Ústavy mohou zastupitelstva v mezích své

působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky. Podle § 16 odst. 1

zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, mohou být vyhlášky vydávány

k plnění úkolů samosprávy. K vydání takové vyhlášky sice obec

nepotřebuje zmocnění v zákoně, ale podle § 16 odst. 2 musí tato

vyhláška být v souladu se zákony a obecně závaznými právními

předpisy vydanými ústředními orgány státní správy k jejich

provedení. Z toho vyplývá, že to, co je upraveno zákonem nebo

jiným obecně závazným předpisem, nemohou obce upravovat odchylně.

Ústavní soud pak přihlédl i ke svým dosavadním rozhodnutím

v obdobných případech a dospěl k závěru, že návrh přednosty

Okresního úřadu v Trutnově je oprávněný a s ohledem na důvody

v něm uvedené napadenou vyhlášku města Rtyně v Podkrkonoší č.

3/97, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí

veřejného pořádku, zrušil.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 21. 4. 1998