Pl. ÚS 19/10 #1Usnesení ÚS ze dne 04.05.2010 K platu a některým dalším náležitostem státních zástupců

Pl.ÚS 19/10 ze dne 4. 5. 2010

K platu a některým dalším náležitostem státních zástupců

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v plénu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský a Michaela Židlická mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci návrhu Obvodního soudu pro Prahu 5, nám. Kinských 5, 150 74 Praha 5, za něhož jedná JUDr. Michal Holub, předseda senátu, na zrušení ustanovení čl. II. zákona č. 418/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, kterým byl doplněn zákon č. 201/1997 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, o ustanovení § 3 odst. 9, a o zrušení § 3 odst. 9 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 25. 3. 2010, navrhovatel navrhl, aby Ústavní soud zrušil v záhlaví označené ustanovení zákona č. 418/2009 Sb., jelikož dospěl k závěru, že je v rozporu s Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod. Z podání pouze nepřímo vyplývá, že je soud podává v souvislosti s řízením ve věci sp. zn. 10 C 23/2010, tedy jako navrhovatel podle § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, tedy v souvislosti se svou rozhodovací činností podle čl. 95 odst. 2 Ústavy ČR.

Návrh na zrušení téhož ustanovení podal navrhovatel ve věci vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. Pl. ÚS 17/10, která této věci předchází. Podáním doručeným dne 8. 4. 2010 navrhl i zrušení § 3 odst. 9 zákona č. 201/1997 Sb., a shodně učinil i v této věci.

Podle ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), je návrh nepřípustný, jestliže Ústavní soud již v téže věci jedná.

Projednání tohoto návrhu tedy brání procesní překážka litispendence; navrhovatel však má právo účastnit se řízení o dříve podaném návrhu (sp. zn. Pl. ÚS 17/10) jako vedlejší účastník (§ 35 odst. 2 věta druhá za středníkem zákona o Ústavním soudu).

Ústavní soud proto návrh podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. b) z důvodu uvedeného v ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. května 2010

Pavel Rychetský

předseda Ústavního soudu