Pl. ÚS 17/02 #1Usnesení ÚS ze dne 23.03.2004 Přerušení všech plenárních řízení pro pokles počtu soudců Ústavního soudu

Pl.ÚS 17/02 ze dne 23. 3. 2004

Přerušení všech plenárních řízení pro pokles počtu soudců Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Plénum Ústavního soudu ve složení JUDr. František Duchoň, JUDr. Vojen Güttler, JUDr. Pavel Holländer, JUDr. Dagmar Lastovecká, JUDr. Jiří Malenovský, JUDr. Jiří Mucha, JUDr. Jan Musil, JUDr. Jiří Nykodým, JUDr. Pavel Rychetský, JUDr. Pavel Varvařovský, JUDr. Miloslav Výborný a JUDr. Eliška Wagnerová rozhodlo dnešního dne takto:

Řízení ve věcech vedených pod sp. zn.:

1. Pl. ÚS 17/02, Pl. ÚS 21/02, Pl. ÚS 23/02,

2. Pl. ÚS 7/03, Pl. ÚS 9/03, Pl. ÚS 10/03, Pl. ÚS 13/03, Pl. ÚS 14/03, Pl. ÚS 33/03, Pl. ÚS 34/03, Pl. ÚS 37/03, Pl. ÚS 42/03, Pl. ÚS 43/03, Pl. ÚS 44/03, Pl. ÚS 48/03, Pl. ÚS 49/03, Pl. ÚS 50/03, Pl. ÚS 51/03, Pl. ÚS 52/03, Pl. ÚS 53/03,

3. Pl. ÚS 2/04, Pl. ÚS 3/04, Pl. ÚS 5/04, Pl. ÚS 7/04, Pl. ÚS 8/04, Pl. ÚS 9/04, Pl. ÚS 10/04, Pl. ÚS 11/04, Pl. ÚS 12/04, Pl. ÚS 13/04, Pl. ÚS 14/04, Pl. ÚS 15/04, Pl. ÚS 16/04

se ke dni 30. března 2004 přerušují.

Odůvodnění:

Dnem 29. března 2004 zanikne uplynutím lhůty mandát soudce Ústavního soudu JUDr. Pavla Varvařovského. Tím klesne počet soudců Ústavního soudu na pouhých jedenáct.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, je plénum Ústavního soudu složeno ze všech soudců. Ústava České republiky ve svém čl. 84 odst. 1 přitom stanoví, že soudců Ústavního soudu je patnáct. Přechodné ustanovení § 149 zákona o Ústavním soudu stanovilo, že Ústavní soud jako celek se ujme činnosti složením slibu dvanáctého soudce, nikoli tedy již jedenáctého nebo desátého, a to bez ohledu na skutečnost, že kvórum pro jednání a rozhodování pléna je ustanovením § 11 odst. 1 zákona o Ústavním soudu stanoveno na deset soudců.

Přechodné ustanovení § 149 zákona o Ústavním soudu bylo koncipováno jako podmínka pro zahájení činnosti historicky prvního Ústavního soudu po přijetí Ústavy České republiky. Poklesem počtu soudců na jedenáct tak nastává právně analogická situace. Takto početně oslabené plénum Ústavního soudu nemůže plně uplatnit své kompetence (§ 144 odst. 2 zákona o Ústavním soudu). Rovněž jednání a rozhodování Ústavního soudu v plenárních věcech při nedostatečném počtu soudců by ve svém důsledku bylo zajisté zpochybňováno, byť by kvórum pro jednání pléna bylo při projednávání jednotlivých věcí formálně naplněno. Je-li totiž podle ustanovení § 13 zákona o Ústavním soudu k přijetí rozhodnutí podle čl. 87 odst. 1 písm. a), g) a h) a čl. 87 odst. 2 Ústavy nebo rozhodnutí přijímaného na základě právního názoru, který se odchyluje od právního názoru Ústavního soudu vysloveného v nálezu, potřeba devíti hlasů přítomných soudců, znamená to, že v situaci, která nastane dnem 30. března 2004, stačí k nepřijetí rozhodnutí hlasy pouhých tří soudců za předpokladu, že se všichni jmenovaní soudci pléna zúčastní, ve srovnání s hlasy sedmi soudců za plného, Ústavou České republiky předpokládaného stavu.

Proto, vedeno zájmem na zachování korektnosti a spravedlivosti řízení a snahou neohrozit výkon ochrany ústavnosti v České republice, plénum Ústavního soudu shledává v nedostatečném obsazení Ústavního soudu překážku řízení v plenárních věcech a podle § 63 zákona o Ústavním soudu ve spojení s analogickou aplikací ustanovení občanského soudního řádu o přerušení řízení přerušuje všechna zahájená řízení v plenárních věcech do doby, než bude počet soudců Ústavního soudu doplněn alespoň na dvanáct.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. března 2004

JUDr. Pavel Rychetský v. r.

předseda Ústavního soudu