Pl. ÚS 14/99Nález ÚS ze dne 19.10.1999 Obecně závazná vyhláška obce Svinaře o veřejném pořádku, udržování čistoty a ochraně životního prostředí

Ústava ve svém čl. 104 odst. 3 stanoví, že "Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky". Podle § 16 odst. 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, mohou být vyhlášky vydávány k plnění úkolů samosprávy a ovšemže musí být v souladu se zákony a obecně závaznými předpisy vydanými ústředními orgány státní správy k jejich provedení. Z toho plyne, že co je upraveno zákonem nebo obecně závazným právním předpisem, nemá být předmětem obecně závazn ých vyhlášek obce.

Pl.ÚS 14/99 ze dne 19. 10. 1999

239/1999 Sb.

N 143/16 SbNU 69

Obecně závazná vyhláška obce Svinaře o veřejném pořádku, udržování čistoty a ochraně životního prostředí

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Plénum Ústavního soudu

rozhodlo ve věci návrhu přednosty

Okresního úřadu Beroun, ing. Zdeňka Štětiny, na zrušení obecně

závazné vyhlášky obce Svinaře ze dne 8. 4. 1999, č. 1/99,

o veřejném pořádku, udržování čistoty a ochraně životního

prostředí na území obce, takto:

Obecně závazná vyhláška obce Svinaře ze dne 8. 4. 1999, č.

1/99, o veřejném pořádku, udržování čistoty a ochraně životního

prostředí na území obce, se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu

ve Sbírce zákonů.

Odůvodnění:

Přednosta Okresního úřadu Beroun, ing. Zdeněk Štětina, podal

dne 8. 6. 1999 Ústavnímu soudu návrh na zrušení této obecně

závazné vyhlášky obce Svinaře:

"Obecně závazná vyhláška obce Svinaře

č. 1/99

o veřejném pořádku, udržování čistoty a ochraně životního

prostředí na území obce

Obecní zastupitelstvo ve Svinařích schválilo dne 8.4.1999

podle § 14 odst. 1 písm. i) a § 16 odst. 1 a 2 zákona č. 367/1990

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou

vyhlášku:

Čl. 1

Účelem této vyhlášky je vymezení pravidel pro užívání

životního prostředí obce tak, aby bylo činností jednotlivých

subjektů zatěžováno v co nejmenší míře. Porušení povinností

vyplývajících z této vyhlášky bude posuzováno u fyzických osob

jako přestupek podle zákona č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších

předpisů a u právnických osob jako správní delikt podle zákona č.

124/1993 Sb., § 45, § 46 a § 47, zákon č. 200/1990 Sb.,

o přestupcích a zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění

pozdějších předpi sů.

Čl. 2

Za veřejné prostranství jsou pro účely této vyhlášky

považována všechna místa, která svou povahou slouží veřejnému

užívání. Jsou to zejména vozovky, místní a účelové komunikace,

chodníky, mosty, lávky, parky, travnaté plochy, veřejná hřiště,

koryta vodotečí a vodní plochy a další plochy včetně pozemků ve

vlastnictví fyzických i právnických osob, které jsou přístupné

každému bez omezení. V případě pochybnosti zda se jedná o veřejné

prostranství si OÚ Svinaře vyhrazuje právo toto určit.

Čl. 3

1. Na veřejném prostranství je zakázáno:

a) odhazovat smetí a odpad (odpadky, papíry, obaly, zbytky jídel)

a nedopalky cigaret)

b) ukládat stavebniny, stavební odpad a jiný materiál bez povolení

c) vylepovat plakáty, nabídky, inzeráty apod. mimo plakátovací

tabule

d) umisťovat poutače a reklamy bez předchozího souhlasu OÚ a bez

stavebního povolení vydaného stavební komisí OÚ Svinaře

e) provádět údržbu a mytí motorových vozidel s použitím chemických

přípravků (saponátů apod.). Na březích vodních toků je zakázáno

mytí a údržba vozidel dle zákona č. 458/1992 Sb., o státní

správě ve vodním hospodářství

f) odstavovat nepojízdná vozidla na dobu delší 5 dnů

g) odstavovat odhlášená a nepřihlášená vozidla a vraky, podle

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. (Odstavení

těchto vozidel bude posuzováno dle vyhlášky obce Svinaře

o místních poplatcích, jako zábor veřejného prostranství)

h) parkovat opakovaně a dlouhodobě (více jak 3 dny v týdnu)

nákladní auta, přívěsy, návěsy, obytné přívěsy a maringotky.

(Parkování delší 3 dny v týdnu se považuje za parkování trvalé.

Vyhrazení trvalého parkovacího místa podléhá poplatku dle

vyhlášky obce Svinaře o místních poplatcích)

i) poškozovat veřejnou zeleň, památkové objekty, informační

tabule, dopravní a jiné značení, veřejné osvětlení a jiný

majetek obce

j) zabírat veřejné prostranství pro soukromé užívání a provádět

terénní úpravy bez povolení OÚ

k) vypouštět fekálie a odpadní vody do vodotečí, dešťové

kanalizace a na veřejné prostranství

l) ohrozit nebo zhoršit jakost povrchových nebo podzemních vod

vypouštěním odpadních vod

2. Na celém území obce, jak na veřejných, tak na soukromých

pozemcích fyzických i právnických osob je zakázáno spalovat

veškerý odpad (např. pneumatiky, umělé hmoty, listí, trávu apod.),

kromě suché dřevní hmoty.

3. Majitel nemovitosti (nebo nájemce) je povinen udržovat porost

na svém (nebo pronajatém) pozemku tak, aby nepřesahoval na chodník

(nebo veřejnou komunikaci) a zamezovat prorůstání větví do

elektrických rozvodů, dopravních značek a jiných veřejných

zařízení (např. veřejného osvětlení).

4. Každá fyzická i právnická osoba je povinna likvidovat odpady

dle platné vyhlášky obce Svinaře o provádění likvidace tekutých

odpadů a vyhlášky o systému sběru, třídění, využívání

a zneškodňování komunálních odpadů a systému nakládání s odpadem

a v souladu se zákonem.

Čl. 4

1. Každý je povinen udržovat veřejné prostranství způsobem

a v rozsahu odpovídajícím jeho určení. Ten, komu bylo povoleno

užívání veřejného prostranství (např. jako součást stavebního

provozu, ke skladování materiálu apod.), je po jeho skončení

povinen neprodleně uvést veřejné prostranství do původního

stavu, zejména provést jeho očištění. Každý je povinen

neprodleně odstranit znečištění veřejného prostranství, které

způsobil.

2. Firma, pověřená obcí, provádí čištění veřejných prostranství

včetně účelových a přístupových ploch a jízdních komunikací.

Neprovádí čištění ploch, které jsou v užívání či vlastnictví

jiných fyzických nebo právnických osob, pronajatých ploch

a (částí) chodníků v zastavěné části města, přiléhajících

k nemovitostem, které nejsou majetkem obce.

3. Čistotu veřejného prostranství zabezpečuje a odpovídá za ní

vlastník (správce) tohoto prostranství, pokud bylo povoleno

zvláštní užívání tohoto prostranství, odpovídá jeho uživatel.

4. Za čistotu a čištění chodníků je plně odpovědný vlastník

přilehlé nemovitosti, a to v celé délce jeho nemovitosti (viz

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). V zimním

období je vlastník povinen zabezpečit odklizení sněhu

a posypání chodníku v nejbližší možné době. Při delším sněžení

a námraze je třeba provádět údržbu chodníku opakovaně.

Čl. 5

1. Táboření na katastru obce je zakázáno.

2. Fyzické a právnické osoby jsou povinny, při pobytu a činnosti

na území obce, omezit hlučnost svého projevu a provozu na míru

přiměřenou místu a podmínkám:

a) každý občan je povinen dodržovat noční klid od 22.00 hod. do

6.00 hod

b) v blízkosti obytných domů se zakazuje provoz hlučných strojů

(např. kotoučové a motorové pily, hoblovací stroje, motorové

(benzínové i elektrické) a strunové sekačky, agregáty na

parkujících vozidlech apod.) ve dnech pondělí až sobota od

20.00 hodin do 6.00 hodin, v neděli a o svátcích po celý den.

3. Ve výjimečných, havarijních a podobných případech může OÚ

Svinaře udělit na užívání hlučných strojů výjimku na nezbytně

nutnou dobu.

Čl. 6

1. Při chovu domácích zvířat je chovatel povinen dodržovat

podmínky ochrany zdraví zvířat a podmínky péče o životní

prostředí podle následujících pravidel:

a) hospodářská zvířata lze chovat jen na pozemcích rodinných

domků a v samostatných zahradách, a to jen tehdy, pokud

jejich chov nepůsobí hygienické závady a nenarušuje

sousedské vztahy nadměrným hlukem, zápachem a pronikáním

zvířat na sousední pozemky

b) psy, kočky a některá drobná zvířata (morčata, křečky,

akvarijní rybičky, exotické ptáky apod.) je povoleno

chovat, jen pokud tato zvířata a jejich chov nepůsobí

hygienické nebo zdravotní závady, neohrožují čistotu

a bezpečnost v domech

c) je zakázáno vypouštět domácí a hospodářská zvířata na

veřejné prostranství a na cizí pozemky

d) je zakázáno volné pobíhání psů

2. Toulavá zvířata ohrožující bezpečnost a zdraví občanů budou

odchycena a dopravena do dočasné karantény na náklady majitele

zvířete.

Čl. 7

Majitel psa je povinen:

a) přihlásit psa do evidence na OÚ (dle vyhlášky obce Svinaře

o místních poplatcích)

b) zajistit pravidelné očkování psa proti vzteklině

c) odstraňovat znečištění veřejného prostranství způsobené psem

d) zajistit, aby osoba, která vede psa v území obce, měla psa

opatřeného náhubkem

e) vést psa na vodítku, pokud není zaručena jeho ovladatelnost

Čl. 8

Kontrolou dodržování povinností stanovených touto vyhláškou

jsou pověřeny příslušné komise Obecního úřadu a obecní policie.

Čl. 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 23. 4. 1999

Vladimír Roztočil Jan Smolík

starosta zástupce starosty

Okresní úřad Beroun opatřením ze dne 16. 4. 1999, čj.

517/1999/KP, výkon vyhlášky pozastavil podle § 62 odst. 1 zákona

ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích a vyzval zastupitelstvo obce

Svinaře, aby pozastavenou vyhlášku zrušilo v celém rozsahu pro

její rozpor s Ústavou ČR. Zastupitelstvo obce na zasedání dne 2.

6. 1999 rozhodlo, že vyhlášku č. 1/99 ponechává v platnosti

v plném znění. Následně pak podal přednosta Okresního úřadu Beroun

návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky podle čl. 87 odst. 1

písmeno b ) Ústavy a § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb.,

o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní soud seznámil obec Svinaře s návrhem přednosty

okresního úřadu na zrušení citované vyhlášky a požádal ji

o vyjádření. Starosta obce Svinaře ve vyjádření k návrhu na

zrušení vyhlášky ze dne 25. 6. 1999 uvedl, že určité věci,

obsažené ve vyhlášce, jsou sice zakotveny v jiných zákonech, avšak

občané tyto zákony neznají a tak vyhláška má sloužit i jako výtah

nebo souhrn věcí, týkajících se dané problematiky. Ze zápisu č.

2/99, ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 8. 4. 1999,

podepsa ného starostou a dvěma ověřovateli, jakož i přípisu

starosty obce Svinaře ze dne 25. 6. 1999 Ústavní soud zjistil, že

uvedená obecně závazná vyhláška obce Svinaře přijata na zasedání

obecního zastupitelstva dne 8. 4. 1999, na němž bylo přítomno 7

členů z celkového počtu 11 členů a to všemi hlasy přítomných

členů. Obecně závazná vyhláška byla vyhlášena vyvěšením na úřední

desce obce Svinaře dne 8. 4. 1999, a to po dobu 15 dnů. Lze proto

mít za to, že vyhláška byla přijata ústavně předepsaným způsobem

(§ 68 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění

pozdějších předpisů). Podle ustanovení § 44 odst. 2 zákona č.

182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Ústavní soud může se

souhlasem účastníků upustit od ústního jednání, nelze-li od tohoto

jednání očekávat další objasnění věci. Na základě tohoto

ustanovení si Ústavní soud vyžádal od účastníků řízení vyjádření,

zda souhlasí s upuštěním od ústního jednání. Svým podáním ze dne

8. 10. 1999 starosta obce Svinaře a po dáním z téhož dne

i přednosta Okresního úřadu Beroun vyjádřili souhlas s upuštěním

od ústního jednání.

Ústavní soud obecně závaznou vyhlášku obce Svinaře přezkoumal

a ve shodě s přednostou Okresního úřadu Beroun dospěl k závěru, že

prakticky všechna ustanovení napadené vyhlášky jsou v rozporu

s Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod a zákonem,

případně jiným právním předpisem, který danou materii upravuje.

Napadená vyhláška obsahuje příkazy a zákazy, jež překračují rámec

samostatné působnosti obce a jež by mohly být předmětem obecně

závazné vyhlášky pouze v případě, že by výslo vné zmocnění zákonem

umožnilo obcím touto cestou upravovat záležitosti v přenesené

působnosti obcí. Proto Ústavní soud shledal návrh na její zrušení

opodstatněným a věcně odůvodněným.

V čl. 1 předmětné vyhlášky je uveden postih v případě

porušení povinností v oblasti veřejného pořádku, ochrany životního

prostředí či veterinární péče, který je však upraven zejména

zákonem č. 17/1992 Sb., zákonem č. 200/1990 Sb. a zákonem č.

367/1990 Sb.

Čl. 2, čl. 3 odst. 1 písmena b) a c) jakož i čl. 5 bod 1

uvedené vyhlášky jsou v rozporu s čl. 11 odst. 4 Listiny

základních práv a svobod, neboť se v nich jedná o možné zasahování

do vlastnického práva jiných osob.

Do samostatné působnosti obce nepatří právní vztahy, o nichž

vyhláška pojednává v čl. 3 odst. 1, písmena a), b), d), e), f),

g), h), i), j), k), l), neboť jde o právní vztahy při výkonu

státní správy, které upravují zejména zákon č. 125/1997 Sb.,

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 50/1976 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů, zákonem č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění

pozdějších předpisů, zákonem č. 130/1974 Sb., o státní právě ve

vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

předpisů, zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

pozdějších předpisů a zákonem č. 222/1994 Sb., o podmínkách

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

a o Státní energetické inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

Otázky postihu za porušení povinností v uvedených předpisech

stanovených, řeší zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění

poz dějších předpisů.

Dále do samostatné působnosti obce nepatří právní vztahy

upravené čl. 3 odst. 2 vyhlášky, neboť je upravuje zákon č.

125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak

do samostatné působnosti obce nepatří právní vztahy upravené čl.

3 odst. 3 vyhlášky, které řeší zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 222/1994

Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy

v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, ve

znění pozděj ších předpisů. Právní vztahy upravené čl. 3 odst. 4

vyhlášky upravuje zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech a zákon č.

138/1973 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

Právní vztahy upravené čl. 4 odst. 1 a 3 vyhlášky jsou

upraveny zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění

pozdějších předpisů, zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Omezení hlučnosti

uvedené v čl. 5 odst. 2 a 3 je předmětem úpravy občanského

zákoníku a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění

pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČSR č.

13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku

a vibrací.

Právní vztahy, o nichž vyhláška pojednává v čl. 6 a 7 jsou

upraveny zejména zákonem č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve

znění pozdějších předpisů, zákonem č. 108/1987 Sb., o působnosti

orgánů veterinární péče ČSR, ve znění pozdějších předpisů, zákonem

č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění

pozdějších předpisů, občanským zákoníkem, zákonem č. 200/1990 Sb.,

o přestupcích a vyhláškou č. 117/1987 Sb., o péči o zdraví zvířat.

Ústava ve svém čl. 104 odst. 3 stanoví, že "Zastupitelstva

mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky".

Podle § 16 odst. 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, mohou být vyhlášky vydávány k plnění úkolů

samosprávy a ovšemže musí být v souladu se zákony a obecně

závaznými předpisy vydanými ústředními orgány státní správy

k jejich provedení. Z toho plyne, že co je upraveno zákonem nebo

obecně závazným právním předpisem, nemá být předmětem obecně

závazn ých vyhlášek obce.

Pokud by snad mělo být smyslem obecně závazné vyhlášky

poskytnout občanům přehledný souhrn jejich právních povinností,

jak uvádí ve svém vyjádření k návrhu starosta obce Svinaře, je

třeba poznamenat, že k takovému informování občanů má obec řadu

jiných možností a nástrojů, nikdy však podobnému účelu nemůže

sloužit obecně závazný právní předpis.

Vyhláška obce Svinaře ze dne 8. 4. 1999, č. 1/99, o veřejném

pořádku, udržování čistoty a ochraně životního prostředí na území

obce, je v rozporu jak s uvedenými ustanoveními Ústavy a zákona

o obcích, tak s čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 a 4 Listiny

základních práv a svobod.

Proto Ústavní soud po přezkoumání námitek přednosty Okresního

úřadu Beroun jeho návrhu v plném rozsahu vyhověl a z uvedených

důvodů napadenou obecně závaznou vyhlášku zrušil podle § 70 odst.

1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavnímsoudu, ve znění pozdějších

předpisů, a to dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 19. října 1999