Pl. ÚS 13/04Usnesení ÚS ze dne 09.12.2004 K některým ustanovením zákona o azylu

Pl.ÚS 13/04 ze dne 9. 12. 2004

K některým ustanovením zákona o azylu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Vojena Güttlera a soudců JUDr. Františka Duchoně a JUDr. Ivany Janů o návrhu navrhovatele - skupiny senátorů Parlamentu České republiky, zastoupených JUDr. Janou Wenigovou, advokátkou, se sídlem v Karlových Varech, Vítězná 10, na zrušení části ustanovení § 9 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), vyjádřené slovy "§ 33 odst. 2 a", mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení, takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Navrhovatel má právo účastnit se jednání ve věci Pl. ÚS 12/04 jako vedlejší účastník.

Odůvodnění:

Návrhem, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 8. 3. 2004, se navrhovatel domáhal zrušení části ustanovení § 9 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, vyjádřené slovy "§ 33 odst. 2 a".

Ústavní soud přezkoumal podmínky pro projednání návrhu a dovodil, že tento návrh je podle ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, nepřípustný, neboť Ústavní soud již v téže věci jedná. Ve stejné věci, tj. v otázce posouzení ústavnosti shora citovaného ustanovení, bylo totiž před Ústavním soudem na základě návrhu Krajského soudu v Ostravě podaného podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky dne 24. 2. 2004 zahájeno řízení, vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 12/04.

Nepřípustný návrh však byl v dané věci podán oprávněným navrhovatelem v souladu s ust. § 64 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu. Proto má oprávněný navrhovatel (tedy skupina senátorů) právo účastnit se jako vedlejší účastník jednání o dříve podaném návrhu, který je veden pod sp. zn. Pl. ÚS 12/04 (ust. § 35 odst. 2 in fine zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu).

Z výše uvedených důvodů bylo v souladu s uvedeným zákonným ustanovením rozhodnuto o vedlejším účastenství navrhovatele. Samotný návrh pak byl podle ust. § 43 odst. 2 písm. b) ve spojení s ust. § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnut jako nepřípustný.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. listopadu 2004

JUDr. Vojen Güttler v.r.

předseda I. senátu Ústavního soudu