Pl. ÚS 10/97Usnesení ÚS ze dne 07.07.1998 Ke zrušení některých ustanovení zákona o územním plánování a stavebním řádu

Pl.ÚS 10/97 ze dne 7. 7. 1998

Ke zrušení některých ustanovení zákona o územním plánování a stavebním řádu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 7. července 1998 v plénu ve složení JUDr. Iva Brožová, JUDr. Vojtěch Cepl, JUDr. Vojen Güttler, JUDr. Pavel Holländer, JUDr. Miloš Holeček, JUDr. Vladimír Jurka, JUDr. Vladimír Paul, JUDr. Vlastimil Ševčík, JUDr. Pavel Varvařovský a JUDr. Eva Zarembová, ve věci návrhu L. a M.S., zastoupených JUDr. V.V., o návrhu na zrušení části ustanovení § 34 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších zákonů, podaném ve spojení s ústavní stížností proti územnímu rozhodnutí M.ú. ohledně stavební uzávěry, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Stěžovatelé podali návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem podáním ze dne 3. 2. 1997 a uplatnili v něm ústavní stížnost proti územnímu rozhodnutí č. 41/1996 M.ú., ze dne 4. 12. 1996 a současně s tím i návrh na zrušení ustanovení zákona o územním plánování a stavebním řádu č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších zákonů. Rozhodnutí směřovalo proti stěžovatelům, pokud jde o jejich pozemek part. č. 485/2 v katastrálním území K.

I. senát Ústavního soudu přerušil ve smyslu § 78 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, řízení v této věci, vedené pod sp. zn. I. ÚS 42/97, a postoupil návrh na zrušení ustanovení § 34 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., a zákona č. 43/1994 Sb., a to pokud jde o text "účastníkem územního řízení o chráněném území a ochranném pásmu či o stavební uzávěře je pouze navrhovatel".

Ústavnísoud posoudil předložený návrh a dospěl k závěru, že napadené ustanovení zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších zákonů, pokud jde o § 34 odst. 1, bylo zrušeno novelou tohoto zákona publikovanou pod č. 83/1998 Sb., dne 15. dubna 1998; zákonná novela nabyla účinnosti dnem 1. července 1998. Tím byla splněna zákonná podmínka § 67 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, jíž je stanoveno, že řízení se zastaví, pokud zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení, jejichž zrušení je navrhováno, pozbude platnosti před skončením řízení před Ústavním soudem.

Vzhledem k této nové zákonné úpravě, která se dotýká § 34 odst. 1 a 2 a prakticky znamenala, že stěžovatelům bylo vyhověno, neboť stanovila, že účastníky územního řízení o stavební uzávěře jsou i osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich mohou být rozhodnutím přímo dotčena, rozhodl Ústavnísoud, že se řízení zastavuje.

Pl. ÚS 10/97 Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. července 1998JUDr. Miloš Holeček místopředseda