IV. ÚS 99/06Usnesení ÚS ze dne 25.04.2006

IV.ÚS 99/06 ze dne 25. 4. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci navrhovatele JUDr. P. M., o ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího soudu ČR č.j. 30 Cdo 1431/2005-53, proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně č.j. 18 Co 27/2004-38 a proti rozhodnutí Okresního soudu v Třebíči č.j. 1 D 744/2003-22, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podání, kterým navrhovatel brojil proti shora označeným rozhodnutím, nemělo náležitosti, které stanoví zákon č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatel především nebyl zastoupen advokátem, jak vyžaduje ust. § 30 cit. zákona. Ústavní soud tedy navrhovatele vyzval k odstranění vad podání ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy a zároveň jej poučil o obsahu ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Výzva byla navrhovateli doručena dne 9. března 2006. V soudem stanovené lhůtě nebyly vady podání odstraněny a soud neobdržel ani žádost o prodloužení lhůty. S ohledem na to, že navrhovatel je advokát, Ústavní soud má za to, že stanovená lhůta byla více než dostatečná. Jelikož navrhovatel vady v uvedené lhůtě neodstranil, Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh v souladu s ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. dubna 2006

Vlasta Formánková

soudkyně zpravodajka