IV. ÚS 96/96Usnesení ÚS ze dne 24.07.1996

IV.ÚS 96/96 ze dne 24. 7. 1996

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 96/96

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud ČR rozhodl o návrhu V.Š.,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnísoud ČR obdržel dne 1. dubna 1996 podání navrhovatelky, které však nemělo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb. pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Vzhledem k tomu byla navrhovatelka vyzvána k odstranění vad podání ve lhůtě 30 dnů, kterou jí Ústavní soud k tomu určil a posléze k žádosti navrhovatelky prodloužil. Výzva k odstranění vad podání byla navrhovatelce doručena dne 17. dubna 1996, uvědomění o prodloužení lhůty pak 13. června 1996. Do dnešního dne vady návrhu nebyly navrhovatelkou odstraněny, přesto, že prodloužená lhůta uplynula dnem 15. 7. 1996. Navrhovatelka tedy ve lhůtě jí určené vady návrhu neodstranila, a proto Ústavní soud ČR její návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb. odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. července 1996

JUDr. Eva Zarembová soudce zpravodaj