IV. ÚS 921/12 #1Usnesení ÚS ze dne 23.05.2012

IV.ÚS 921/12 ze dne 23. 5. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Vlasty Formánkové, soudce zpravodaje Miloslava Výborného a soudkyně Michaely Židlické ve věci ústavní stížnosti společnosti Turon, s. r. o., se sídlem Hlinky 133/64, 603 00 Brno, zastoupené JUDr. Milanem Zábržem, advokátem, AK se sídlem Veveří 57, 602 00 Brno, proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 14. 2. 2012 č. j. 72 C 895/2011-10 takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelka tvrdící porušení jí vyjmenovaných ústavně zaručených základních práv domáhá se zrušení rozsudku shora uvedeného; zjevně přitom vyjadřuje nespokojenost toliko s výrokem o náhradě nákladů řízení majíc pro důvody v ústavní stížnosti vyložené za to, že výše přiznané náhrady byla obecným soudem určena chybně.

Pro odůvodnění známé stěžovatelce i druhému účastníku řízení z mnoha předcházejících usnesení Ústavního soudu týkajících se typově shodných návrhů stěžovatelky, rozhodl i v této věci Ústavní soud o odmítnutí ústavní stížnosti pro její zjevnou neopodstatněnost dle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") (srov. k tomu např. usnesení I. ÚS 1188/12, II. ÚS 1043/12, III. ÚS 917/12 či IV. ÚS 920/12). Opakovat znovu a znovu oběma účastníkům mnohokráte vysvětlené důvody tohoto náhledu Ústavního soudu na postup soudu obecného bylo by zcela formalistické a nadbytečné.

Nadto sluší se odkázat i na nález I. ÚS 3923/11 (dostupný, stejně jako rozhodnutí dále citovaná, na http://nalus.usoud.cz), a to již proto, že tímto nálezem je nyní rozhodující senát Ústavního soudu vázán; k odchylnému právnímu názoru, pro který by věc měla být předložena k posouzení plénu Ústavního soudu (dle ustanovení § 23 zákona o Ústavním soudu), čtvrtý senát nedospěl. Shodně jako např. v usnesení III. ÚS 1573/12 hodí se navíc připomenout, že v tomto nálezu nabídnutá eventualita hodnocení náhradově nákladových rozsudečných výroků ve věcech tzv. "formulářových žalob" je toliko jednou z více možností, pročež - budiž podotknuto zde jen jeho obiter dictum - v mnoha jiných (k nyní projednávané věci připodobnitelných případech) shledal Ústavní soud za ústavně konformní i přiznání náhrady nákladů řízení jen ve výši zaplaceného soudního poplatku (srov. např. usnesení IV. ÚS 2777/11).

Mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků bylo proto rozhodnuto, jak je ve výroku usnesení uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 23. května 2012

Vlasta Formánková, v. r.

předsedkyně senátu Ústavního soudu