IV. ÚS 78/15 #1Usnesení ÚS ze dne 15.01.2015

IV.ÚS 78/15 ze dne 15. 1. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení ve věci ústavní stížnosti Aleny Benešové, zastoupené Mgr. Martinem Novotným, advokátem NSG Morison advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Praha 1, Jakubská 2, proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 30. října 2014 č. j. 14 Co 383/2014-116 a rozsudku Okresního soudu Plzeň-město ze dne 13. srpna 2014 č. j. 36 C 9/2014-80, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelka se ústavní stížností, jež byla Ústavnímu soudu doručena dne 12. ledna 2015, domáhala zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí obecných soudů, jimiž bylo rozhodnuto ve věci její žaloby o náhradu ušlého zisku za dobu trvání smluvního vztahu podle nájemní smlouvy, a to od 1. listopadu 2002 do 30. června 2007 ve výši obvyklého průměrného měsíčního zisku v odvětví podnikání žalobkyně odpovídajícímu částce 20 000 Kč s příslušenstvím.

Předtím, než mohl Ústavní soud přistoupit k věcnému projednání návrhu, musel se vypořádat s otázkou, zda k tomu jsou splněny všechny podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní stížnost je založena na principu její subsidiarity k jiným procesním prostředkům, které zákon stěžovateli poskytuje k ochraně jeho práva [srov. usnesení ze dne 28. dubna 2004 sp. zn. I. ÚS 236/04 (U 25/33 SbNU 475)], což znamená, že k jejímu věcnému projednání může dojít pouze za předpokladu, že stěžovatel tyto prostředky efektivně vyčerpal. Musí tedy dojít nejen k jejich řádnému uplatnění, nýbrž také k tomu, aby o nich bylo ze strany příslušného orgánu rozhodnuto.

Z ustanovení § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu vyplývá, že podmínkou přípustnosti ústavní stížnosti je rovněž vyčerpání dovolání, jehož přípustnost může být založena podle § 237 občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. ledna 2014, a to i v případě, že jej Nejvyšší soud z důvodů závisejících na jeho uvážení neshledá přípustným [srov. usnesení ze dne 28. března 2013 č. j. III. ÚS 772/13 (U 5/68 SbNU 541)]. Protože stěžovatelka tento procesní prostředek nevyužila, ačkoliv o něm byla řádně poučena, Ústavnímu soudu nezbylo, než její ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu jako nepřípustnou odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. ledna 2015

Pavel Rychetský v. r.

soudce zpravodaj