IV. ÚS 65/95Usnesení ÚS ze dne 10.04.1995

IV.ÚS 65/95 ze dne 10. 4. 1995

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 65/95

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud ČR rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatelky V.B., zastoupené advokátkou JUDr. H.S., proti rozsudku Okresního soudu v Liberci, sp. zn. 8 C 575/93, ze dne 10. 5. 1993, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. 1. 1995, čj. 29 Co 703/94-47,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud ČR obdržel dne 29. 3. 1995 ústavní stížnost stěžovatelky, směřující proti rozsudku Okresního soudu v Liberci ze dne 10. 5. 1994, sp. zn. 8 C 575/93, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. 1. 1995, čj. 29 Co 703/94-47. Tato ústavní stížnost byla, jak je patrno z podacího razítka P.ú., podána na poštu dne 28. 3.1995.

Podle § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb. lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti.

2 -

Ze stěžovatelkou dodatečně předložených rozsudků Okresního soudu v Liberci a Krajského soudu v Ústí nad Labem, opatřených doložkou právní moci, bylo zjištěno, že napadená rozhodnutí nabyla právní moci dnem 27. 1. 1995. Tímto dnem počala běžet zákonná 60 denní lhůta k podání ústavní stížnosti ve smyslu shora citovaného ustanovení, která uplynula 27. 3. 1995. Jestliže tedy, jak plyne ze shora uvedeného zjištění, byla ústavní stížnost předána poštovnímu úřadu teprve dne 28. 3. 1995, stalo se tak po uplynutí uvedené zákonné lhůty pro její podání, a proto musela být ústavní stížnost podle § 43 odst. 1, písm. b) zákona č. 182/1993 Sb. odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. dubna 1995

JUDr. Eva Zarembová

soudce zpravodaj