IV. ÚS 615/03Usnesení ÚS ze dne 20.01.2004

IV.ÚS 615/03 ze dne 20. 1. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti J. M., zastoupeného Mgr. J. B., advokátem, směřující proti rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. září 2003, sp. zn. 28 Cdo 1029/2003, ve spojení s rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. června 2002, sp. zn. 10 Co 780/2001 a ve spojení s rozhodnutím Okresního soudu v Bruntále ze dne 16. února 2001, sp. zn. 16 C 189/97,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 3. prosince 2003 obdržel Ústavní soud podání, kterým stěžovatel napadl usnesení Nejvyššího soudu ČR, kterým bylo odmítnuto jeho dovolání do rozsudku odvolacího soudu, jímž byl potvrzen rozsudek soudu prvého stupně, s výjimkou výroku o nákladech řízení. Rozsudkem soudu prvého stupně byla stěžovateli stanovena povinnost zaplatit Městu Ostrava částku 159.763,30 Kč.

Při shromaždování podkladů, zejména spisu vedeného u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 16 C 189/97, Ústavní soud zjistil, že rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. září 2003, sp. zn. 28 Cdo 1029/2003, bylo právnímu zástupci stěžovatele doručeno dne 3. října 2003.

Tímto dnem začala běžet lhůta k podání ústavní stížnosti stanovená v ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), v trvání 60 dnů. Lhůta marně vypršela v pondělí 1. prosince 2003. Z podané ústavní stížnosti je zjevné, že byla sepsána následující den, tj. v úterý 2. prosince 2003, kdy byla rovněž podána k poštovní přepravě.

Za této situace se Ústavnísoud dále nezabýval věcí, neboť nebyla dodržena zákonná lhůta k podání ústavní stížnosti. Ústavní soud není oprávněn zmeškání lhůty prominout. Pouze v této souvislosti připomíná, že úprava běhu lhůty v zákoně o Ústavním soudu je speciální, tj. den doručení je již prvým dnem lhůty, nikoli den následující, jak je jinak obvyklé (viz např. usnesení sp. zn. I. ÚS 182/95 in Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 4, usnesení č. 20). Proto Ústavní soud neshledal jiné možnosti, než ústavní stížnost odmítnout dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. b) zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 20. ledna 2004

JUDr. Pavel Varvařovský soudce zpravodaj