IV. ÚS 593/03Usnesení ÚS ze dne 12.01.2004

IV.ÚS 593/03 ze dne 12. 1. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti M. F., bez právního zastoupení, proti rozhodnutí Okresního soudu v Trutnově ze dne 15. října 2003, sp. zn. 2 T 20/2003,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 19. listopadu 2003 obdržel Ústavní soud podání stěžovatele označené jako stížnost pro porušení zákona a Listiny základních práv a svobod.

Podání nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti dle ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Navrhovatel zejména nebyl právně zastoupen (§ 30 odst. 1 zákona) a neuvedl čeho se svým podáním domáhá (§ 34 odst. 1 a 2 zákona). Proto byl dopisem ze dne 25. listopadu 2003, doručeným mu dne 26. listopadu 2003, vyzván k odstranění vad podání. K odstranění vad mu byla stanovena lhůta v trvání 30 dnů ode dne doručení dopisu. Současně dopis obsahoval poučení, že v případě nebudou-li v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, Ústavní soud návrh odmítne dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona.

Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě stěžovatel vady podání neodstranil, nezbylo Ústavnímusoudu než jeho podání odmítnout dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 12. ledna 2004

JUDr. Pavel Varvařovský soudce zpravodaj