IV. ÚS 583/03Usnesení ÚS ze dne 12.01.2004

IV.ÚS 583/03 ze dne 12. 1. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti obchodní společnosti R., spol. s r.o., reprezentované jednateli R. Š., a S. Š., právně zastoupené JUDr. V. B., advokátem, směřující proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. července 2003, sp.zn. 2 Cmo 18/2003, kterým bylo v odvolacím řízení potvrzeno usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. května 2002, sp.zn. 8 Cm 36/97

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 11. listopadu 2003 obdržel Ústavní soud ústavní stížnost, kterou se stěžovatelka domáhala zrušení shora specifikovaných usnesení Vrchního soudu v Olomouci a Krajského soudu v Brně.

Ústavní soud si k celé věci vyžádal stanovisko Vrchního soudu v Olomouci. Současně se však, v rámci souběžně prováděného rutinního hodnocení, zda ústavní stížnost splňuje všechny zákonem předepsané náležitosti, pozastavil nad otázkou, zda předmětná ústavní stížnost nebyla podána po uplynutí procesněprávní 60 denní lhůty speciálně upravené v ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Ve spolupráci s Krajským soudem v Brně, opatrujícím v tomto případě příslušný spisový materiál, Ústavní soud zjistil, že stížností zpochybňované usnesení Vrchního soudu v Olomouci bylo společnosti R., spol. s r.o., doručeno na jí udanou adresu " 569 41 Městečko T. č. 68" a na této adrese převzato dne 8. září 2003.

V souladu s citovaným ustanovením zákona právě tímto dnem, nikoli tedy o den později, tak, jak je to obvyklé podle obecné úpravy obsažené v § 57 občanského soudního řádu, začala běžet 60 denní lhůta k podání ústavní stížnosti. Speciální charakter lhůty deklaroval Ústavní soud ve své judikatuře opakovaně (viz. například usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 182/95, publikované ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR, svazek 4, č. 20). Lhůta marně uplynula ve čtvrtek 6. listopadu, tedy o den dříve, než byla Ústavní stížnost podána k poštovní přepravě, což by k jejímu zachování postačovalo.

Za této situace se Ústavní soud věcí již dále nezabýval. Nezbylo mu, neboť zmeškání této kogentně stanovené procesněprávní lhůty nelze prominout za žádných okolností, než ústavní stížnost s odkazem na ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona odmítnout jako podanou po lhůtě.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 12. ledna 2004

JUDr. Pavel Varvařovský soudce zpravodaj