IV. ÚS 577/99Usnesení ÚS ze dne 01.02.2000

IV.ÚS 577/99 ze dne 1. 2. 2000

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti Z. C., proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. září 1999, sp. zn. 30 T 8/99, ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze dne 2. listopadu 1999,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 24. listopadu 1999 obdržel Ústavní soud podání, ve lhůtě dle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), označené jako stížnost, kterou stěžovatel napadl uvedená rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že podání neobsahovalo zákonem předepsané náležitosti ústavní stížnosti, byl stěžovatel dopisem ze dne 30. listopadu 1999, doručeným 2. prosince 1999, vyzván aby ve lhůtě 28 dnů ode dne doručení dopisu odstranil vady podání dle § 41 lit. b) zákona.

S ohledem na období, na které konec takto stanovené lhůty připadl, rozhodl se Ústavní soud posečkat s následným rozhodnutím.

Jelikož však vady podání nebyly stěžovatelem, popřípadě jeho právním zástupcem, odstraněny ani během měsíce ledna 2000, nezbylo Ústavnímusoudu než ústavní stížnost odmítnout dle ustanovení § 43 odst. 1 lit a) zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 1. února 2000

JUDr. Pavel Varvařovský soudce zpravodaj