IV. ÚS 564/03Usnesení ÚS ze dne 01.12.2003

IV.ÚS 564/03 ze dne 1. 12. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Pavla Varvařovského a soudců JUDr. Jiřího Muchy a JUDr. Miloslava Výborného, ve věci ústavní stížnosti M. D., bez právního zastoupení, proti rozhodnutí Okresního státního zastupitelství v Bruntále sp. zn. Zt 475/2003, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Dne 30. října 2003 obdržel Ústavní soud podání stěžovatele označené jako stížnost na postup státního zastupitelství v jeho věci. Podání ovšem nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti dle ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Stěžovatel zejména nebyl právně zastoupen (§30 odst. 1 zákona), z podání nebylo zjevné, čeho se domáhá (§34 odst. 1 zákona) a s podáním nebyla doručena kopie napadeného rozhodnutí (§ 72 odst. 4 zákona).

Z uvedených důvodů byl stěžovatel dopisem ze dne 4. listopadu 2003, doručeným dne 7. listopadu 2003, vyzván, aby vady podání odstranil. K tomu mu byla stanovena lhůta v trvání 30 dnů od doručení dopisu.

Dne 25. listopadu 2003 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání stěžovatele, kterým sice nebyly vady podání odstraněny, stěžovatel však svoji ústavní stížnost vzal v celém rozsahu zpět.

Na základě ustanovení § 77 zákona může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. Stěžovatel této možnosti využil, a proto Ústavní soud rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 1. prosince 2003

JUDr. Pavel Varvařovský

předseda senátu