IV. ÚS 483/03Usnesení ÚS ze dne 08.10.2003

IV.ÚS 483/03 ze dne 8. 10. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti společnosti Z. spol. s r.o., zastoupené JUDr. J. Š., advokátem, směřující proti rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. června 2003, sp. zn. 26 Cdo 433/2003, ve spojení s rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 13. prosince 2002, sp. zn. 7 Co 2553/2002, a ve spojení s rozhodnutím Okresního soudu v Prachaticích ze dne 29. května 2002, sp. zn. 2 C 78/2001,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 10. září 2003 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost, kterou se stěžovatelka domáhala zrušení rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým měly být porušeny základní principy práva na spravedlivý proces v její věci. Výrokem odvolacího osudu byl částečně změněn rozsudek soudu prvého stupně. Lhůtu k podání ústavní stížnosti pak stěžovatelka odvodila od doručení rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, který v téže věci odmítl její dovolání. Vycházela při tom ze závěrů pléna Ústavního soudu, které byly publikovány jako sdělení Ústavního soudu č. 32/2003 Sb.

Ústavní soud se nejdříve zabýval formálními náležitostmi ústavní stížnosti. Kopie usnesení dovolacího soudu ze dne 12. června 2003, doručená Ústavnímu soudu spolu s ústavní stížností, nesla prezenční razítko advokátní kanceláře právního zástupce stěžovatelky s datem 10. července 2003. Z toho důvodu se Ústavní soud obrátil na Okresní soud v Prachaticích se žádostí o sdělení, kdy bylo napadené rozhodnutí doručeno stěžovatelce, resp. jejímu právnímu zástupci. Dle sdělení soudu prvého stupně bylo právnímu zástupci stěžovatelky usnesení dovolacího soudu doručeno skutečně dne 10. července 2003. Tímto dnem tedy počala běžet lhůta v trvání 60 dnů, ve které je, dle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), možno ústavní stížnost podat. Ústavní soud je nucen konstatovat, že ve své judikatuře opakovaně upozorňoval na skutečnost, že na rozdíl od obecné úpravy běhu lhůt v o.s.ř. (§ 57 odst. 1 o.s.ř.), se do zákonné lhůty pro podání ústavní stížnosti započítává i den doručení rozhodnutí (viz. např. usnesení č. 20, svazek 4 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR). Zákonná lhůta tak vypršela v neděli 7. září 2003, resp. v pondělí 8. září 2003. Dle razítka na obálce byla ústavní stížnost podána k přepravě na poště ve Strakonicích teprve dne 9. září 2003.

Vzhledem k této skutečnosti nezbylo Ústavnímusoudu než ústavní stížnost odmítnout dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. b) zákona jako podanou po lhůtě.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 8. října 2003

JUDr. Pavel Varvařovský soudce zpravodaj