IV. ÚS 478/97Usnesení ÚS ze dne 29.01.1998

IV.ÚS 478/97 ze dne 29. 1. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 478/97

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl dne 29. ledna 1998 ve věci ústavní stížnosti I.S., zastoupeného advokátem JUDr. J.O., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 10. 1997, čj. 5 Nc 307/97-6,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Z obsahu spisu 5 Nc 307/97 Krajského soudu v Ostravě Ústavní soud zjistil, že o návrhu stěžovatele na povolení obnovy řízení, vedeného pod sp. zn. 22 Ca 65/94 tohoto soudu, a na vydání rozhodnutí, zrušující v tomto řízení přezkoumávaná rozhodnutí správních orgánů, rozhodl uvedený soud napadeným usnesením tak, že řízení podle § 104 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 246c o. s. ř. zastavil. Ústavní stížnost směřující proti napadenému usnesení, pomíjí tu základní skutečnost,. že pro řešení otázek, které nejsou přímo upraveny v části páté občanského soudního řádu, se sice užije přiměřeně ustanovení první a třetí části tohoto zákona, nikoli však jeho části čtvrté o opravných prostředcích. To tedy znamená, že o stěžovatelově nesprávně podaném návrhu na obnovu řízení proti rozhodnutí soudu ve věci

2 - IV. ÚS 478/97

správního soudnictví nelze rozhodnout podle ustanovení části čtvrté občanského soudního řádu, ale že stěžovatel musí volit cestu obnovy řízení podle ustanovení § 62 a násl. zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Stěžovatel tedy dosud nevyčerpal řádným způsobem všechny procesní prostředky k ochraně jeho práva, a proto Ústavnímu soudu nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. f) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout.

Proti usnesení Ústavníhosoudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 29. ledna 1998

JUDr. Vladimír Čermák

soudce zpravodaj