IV. ÚS 450/03Usnesení ÚS ze dne 12.10.2004

IV.ÚS 450/03 ze dne 12. 10. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 12. října 2004 soudcem zpravodajem JUDr. Eliškou Wagnerovou, Ph.D. ve věci ústavní stížnosti V. A. a A. A., zastoupených JUDr. D. Č., advokátem, proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 5. 2003, č. j. 26 Cdo 334/2003-76, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. 12. 2001, č. j. 12 Co 395/2001-56 a proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 8. 6. 2001, č. j. 20 C 145/2000-38

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelé žádali zrušení výše uvedených rozhodnutí vydaných ve věci, v níž jim byla uložena povinnost vyklidit byt, a tvrdili, že těmito rozsudky bylo porušeno jejich právo na spravedlivý proces, garantované čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále Úmluva), "čl. 4" a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále "Listina") a čl. 90 Ústavy ČR. Stěžovatelé rovněž požádali o odklad vykonatelnosti rozsudku obvodního soudu.

Stěžovatelé ústavní stížnost podali k poštovní přepravě v úterý dne 19. 8. 2003. Soudce zpravodaj nejprve zkoumal, zda je podaný návrh způsobilý věcného projednání Ústavním soudem (§ 42 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění platném do 31. 3. 2004; dále "zákon"). Podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona, bylo možno podat ústavní stížnost ve lhůtě 60-ti dnů, kterážto výslovně počínala svůj běh ode dne doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje.

Ústavní stížnost byla podána po lhůtě stanovené zákonem k jejímu podání.

Ústavní soud zjistil ze spisu Obvodního soudu pro Prahu 5 sp. zn. 20 C 145/2000 (na č.l. 75 verte), že rozhodnutí o dovolání vydané dne 13. 5. 2003 (26 Cdo 334/2003-76) bylo právnímu zástupci V. A. doručeno dne 9. 6. 2003. Toto datum je nutno považovat za datum doručení stěžovatelce (§ 49 odst. 1 o. s. ř.) A. A., který se v řízení o dovolání zastupoval sám (§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.), bylo rozhodnutí doručeno dne 20. 6. 2003.

Lhůta k podání ústavní stížnosti uplynula A. A. v pondělí 18. 8. 2003 a V. A. ve čtvrtek 7. 8. 2003. Oba stěžovatelé podali ústavní stížnost k poštovní přepravě dne 19. 8. 2003, tedy nepochybně po lhůtě stanovené zákonem k jejímu podání.

Proto soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ústavní stížnost odmítl, jako návrh podaný po lhůtě stanovené k jeho podání (§ 43 odst. 1 písm. b) zákona).

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 12. října 2004

Eliška Wagnerová

soudce zpravodaj