IV. ÚS 422/98Usnesení ÚS ze dne 06.11.1998

IV.ÚS 422/98 ze dne 6. 11. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 422/98

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti ing. P.K., zastoupené JUDr. T.Ch., proti rozsudku Městského soudu v Praze, čj. 20 Co 466/97-69, ze dne 8. 1. 1998, takto:

Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění :

Stěžovatelka se svou ústavní stížností domáhá s odvoláním na porušení čl. 11 odst. 1, 3 Listiny základních práv a svobod zrušení shora označeného rozsudku Městského soudu v Praze. Tímto rozsudkem byl ve výroku o věci samé potvrzen rozsudek soudu I. stupně - Obvodního soudu pro Prahu 1 - ze dne 11. 6. 1997, čj. 11 C 34/96-54, jímž byla žaloba stěžovatelky na určení neplatnosti darovací smlouvy ze dne 16. 2. 1993, uzavřené mezi žalovanými ing. A.K. a ing. M.Š. a ing. J.S., kterou převedl první z jmenovaných žalovaných na zbývající dva žalované každému jednu čtrnáctinu domu čp. 108 se st. p. č. 829 k.ú. N., zapsaných na LV 1316 u Katastrálního úřadu P., zamítnuta. Zároveň byl tímto rozsudkem zamítnut návrh stěžovatelky na připuštění dovolání proti uvedenému rozsudku. Přestože tímto, ústavní stížností napadeným, rozhodnutím nebylo vyhověno návrhu stěžovatelky na vyslovení přípustnosti dovolání, stěžovatelka, jak ústavní soud zjistil dotazem u Obvodního soudu pro Prahu 1, proti rozsudku odvolacího soudu dovolání nepodala. Za tohoto stavu pak Ústavní soud musel učinit závěr, že ústavní stížnost stěžovatelky je nepřípustná (§ 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů), neboť stěžovatelka nevyužila, ač mohla, možnosti dané ustanovením § 239 odst. 2 o.s.ř. a nevyčerpala všechny procesní prostředky, které jí zákon k ochraně práv poskytuje. Proto byla z uvedeného důvodu ústavní stížnost jako nepřípustná podle § 43 odst. 1 písni. e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnuta.

2 IV, ÚS 422/98

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. listopadu 1998

JUDr. Eva Zarembová

soudce zpravodaj