IV. ÚS 420/03Usnesení ÚS ze dne 13.10.2003

IV.ÚS 420/03 ze dne 13. 10. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti věc P. a M. Z., zastoupených JUDr. V. L., advokátem, proti rozsudku Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 4. října 2002, sp. zn. 9 C 3/91,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 4. srpna 2003 podání, kterým se stěžovatelé obrátili k Ústavnímu soudu se žádostí o posouzení a zaujetí stanoviska v jejich věci, aniž by byli právně zastoupeni. Popsali okolnosti užívání jejich pozemků Českým zahrádkářským svazem i soudního řízení o vydání těchto pozemků. Z podání rovněž vyplynulo, že o vydání předmětných pozemků bylo rozhodnuto rozsudkem ze dne 4. října 2002. Z podání nebylo zřejmé, zda toto rozhodnutí bylo napadeno odvoláním.

Dopisem ze dne 19. srpna 2003, doručeným Ústavnímu soudu dne 29. srpna 2003, sdělil Ústavnímu soudu JUDr.V. L., že převzal zastupování stěžovatelů, a připojil speciální plnou moc. Současně požádal o lhůtu k odstranění vad podání doručeného stěžovateli samotnými.

Dopisem ze dne 2. září 2003, doručeným dne 9. září 2003, byla právnímu zástupci stěžovatelů stanovena lhůta k odstranění vad podání do úterý 30. září 2003. Současně byl informován, že neodstranění vad podání bude mít za následek odmítnutí ústavní stížnosti dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Dne 9. září 2003 byla Ústavnímu soudu doručena žádost stěžovatele o sdělení, zda bylo jejich podání Ústavnímu soudu doručeno a případně, kdy bude věc projednána. Vady podání však odstraněny nebyly.

Ústavnísoud vyčkal uplynutí lhůty stanovené k odstranění vad podání. Ve stanovené lhůtě však vady podání odstraněny nebyly, ani nebylo učiněno jiné podání. S ohledem na uvedené okolnosti proto Ústavnímu soudu nezbylo než ústavní stížnost odmítnout dle § 43 odst. 1 lit. a) zákona, pro neodstranění vad podání ve lhůtě k tomu stanovené.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 13. října 2003

JUDr. Pavel Varvařovský soudce zpravodaj