IV. ÚS 406/02Usnesení ÚS ze dne 04.07.2002

IV.ÚS 406/02 ze dne 4. 7. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 406/02

Ústavní soud rozhodl o návrhu Z. B.,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 24. 6. 2002 podání navrhovatele, označené jako "stížnost na postup Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou, vedeným JUDr. L. V.", které nemá formální náležitosti, požadované zákonem č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, z jehož obsahu, ve spojení s přiloženým rozhodnutím Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou, sp. zn. 5 Nc 1696/2000, ze dne 27. 9. 2001, lze dovodit, že navrhovatel se domáhá zrušení tohoto rozhodnutí z důvodů, které ve svém podání blíže rozvádí.

Podle § 75 odst. l zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje; za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení.

Ze shora označeného rozhodnutí Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou je patrno, že jde o rozhodnutí, vydané v řízení o úpravu výchovy a výživy k nezl. A. B., dceři stěžovatele, a to rozhodnutí vydané soudem I. stupně, proti němuž je přípustné odvolání - jak je také patrno z poučení tohoto rozhodnutí. Z obsahu podání stěžovatele však není patrno, že by odvolání proti návrhem napadenému rozsudku podal, a za tohoto stavu, pokud napadá svou stížností podanou Ústavnímu soudu pouze rozsudek soudu I. stupně, je třeba vycházet ze závěru, že jde o stížnost ve smyslu shora citovaného ustanovení nepřípustnou, neboť nebyly vyčerpány všechny procesní prostředky, které zákon stěžovateli k ochraně jeho práv poskytuje. Proto byl návrh stěžovatele podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut, aniž byl stěžovatel dále vyzýván k odstranění formálních vad jeho podání.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. července 2002

JUDr. Eva Zarembová

soudce zpravodaj