IV. ÚS 3923/14 #1Usnesení ÚS ze dne 21.01.2015

IV.ÚS 3923/14 ze dne 21. 1. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků řízení, soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu Denisy Kudrové Brancové, DiS., směřující proti rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ze dne 10. září 2014, č.j. 6 Afs 167/2014-24, a ze dne 8. října 2014, č.j. 6 Afs 167/2014-30, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelka se na Ústavní soud obrátila nekvalifikovaným podáním, označeným jako ústavní stížnost proti usnesením Nejvyššího správního soudu pod shora označenými spisovými značkami, s tím, že řádně a včas doručila žádost o osvobození od soudního poplatku za kasační stížnost a návrh na ustanovení zástupce pro řízení před kasačním soudem. Svými rozhodnutími jí Nejvyšší správní soud znemožnil využít mimořádného opravného prostředku k ochraně jejích práv.

Identické podání bylo Ústavnímu soudu doručeno i z další datové schránky.

Uvedená podání ovšem nesplňovala náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), podání ani nesplňovalo podmínku povinného právního zastoupení (§ 30 odstavec 1 zákona o Ústavním soudu).

Proto byla navrhovatelka, dopisem ze dne 8. ledna 2015, doručeným jí dne 8. ledna 2015, vyzvána k tomu, aby vady podání odstranila. K tomu jí byla stanovena lhůta v trvání 10 dnů od doručení výzvy. Současně byla poučena, že Ústavní soud právní zástupce nepřiděluje ani neustanovuje a byla odkázána na pomoc České advokátní komory; rovněž byla informována, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, bude podání odmítnuto podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu.

Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nedošlo k odstranění vad, a ani nebyla Ústavnímu soudu sdělena jakákoliv překážka, případně žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad, konstatuje Ústavní soud, že lhůta určená k odstranění vad marně uplynula.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

S ohledem na uvedené okolnosti proto nezbylo než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. ledna 2015

JUDr. Vlasta Formánková v.r.

soudkyně zpravodajka