IV. ÚS 3835/16 #1Usnesení ÚS ze dne 20.12.2016

IV.ÚS 3835/16 ze dne 20. 12. 2016

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou ve věci návrhu M. H., bez právního zastoupení, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. října 2004, sp. zn. 8 Tdo 1181/2004, usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. února 2004, sp. zn. 4 To 77/2003, a rozsudku Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 25. března 2002, sp. zn. 20 T 20/2002, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se obrátil na Ústavní soud poněkud nepřehledným a nesrozumitelným podáním, v němž se domáhá "zrušení ústavního nálezu ve věci 20 T 20/2002 vedené u soudu v Novém Jičíně a žádá zrušení všech rozsudků a usnesení NS k tomuto řízení navazujících."

Navrhovatel byl vyzván k odstranění vad podání dopisem ze dne 29. listopadu, doručeným mu dne 2. prosince 2016, a byla mu k tomu stanovena lhůta 20 dnů. Podáním ze dne 2. prosince 2016 požádal navrhovatel o prodloužení lhůty do 31. ledna 2017; této jeho žádosti Ústavní soud nevyhověl.

Jak Ústavní soud dále zjistil, Okresní soud v Novém Jičíně vydal rozsudek ve věci dne 25. března 2002, Krajský soud v Ostravě odvolání zamítl usnesením ze dne 16. února 2004, sp. zn. 4 To 77/2003, následně Nejvyšší soud usnesením ze dne 21. října 2004, pod sp. zn. 8 Tdo 1181/2004, odmítl i dovolání navrhovatele. Dne 11. ledna 2007 pak byla pod sp. zn. I. ÚS 25/05 jako zjevně neopodstatněná odmítnuta i následná ústavní stížnost.

Z uvedeného výčtu je patrné, že navrhovatel se domáhal zrušení rozhodnutí, která již byla podrobena přezkumu Ústavním soudem, a to na základě podání učiněného již před téměř 12 lety.

Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v tehdy platném znění, marně uplynula lhůta po 60 dnech (dle současného znění po dvou měsících) od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon připouští. Je proto zjevné, že podání učiněné po více než 11 letech nemůže být včasné.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, proto soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítl jako zjevně opožděný.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. prosince 2016

Jaromír Jirsa v. r.

soudce zpravodaj