IV. ÚS 381/16 #1Usnesení ÚS ze dne 10.03.2016

IV.ÚS 381/16 ze dne 10. 3. 2016

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským o ústavní stížnosti stěžovatele Vladimíra Grunda, proti rozhodnutí Okresního soudu v Trutnově sp. zn. 17 T 7/2014, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 3. 2. 2016, stěžovatel brojil proti rozhodnutí Okresního soudu v Trutnově sp. zn. 17 T 7/2014, kterým byl stěžovatel nespravedlivě odsouzen pro trestné činy dle ustanovení § 178 odst. 1, § 353 odst. 1, 2 trestního zákoníku. Tvrdil, že citovanými rozhodnutími bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na spravedlivé řízení, právo na obhajobu a podmínky výkonu vazby.

Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala formální náležitosti ústavní stížnosti ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel přípisem ze dne 9. 2. 2016 (č. l. 5) vyzván k odstranění vad ve lhůtě 20 dnů (§ 41 zákona o Ústavním soudu).

Tato výzva mimo jiné obsahovala upozornění, že pokud vytčené vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude ústavní stížnost odmítnuta [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Výzvu k odstranění vad obdržel stěžovatel dne 12. 2. 2016 (č. l. 6), avšak vytčené vady ústavní stížnosti ve lhůtě k tomu stanovené neodstranil, lhůta k odstranění vad podání tak dnem 4. 3. 2016 marně uplynula. Ústavní soud posečkal s vydáním rozhodnutí, ale dosud vady podání nebyly odstraněny.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost jako vadný návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. března 2016

Pavel Rychetský v. r.

soudce zpravodaj