IV. ÚS 3663/16 #1Usnesení ÚS ze dne 28.11.2016

IV.ÚS 3663/16 ze dne 28. 11. 2016

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou ve věci návrhu M. O., t. č. ve Věznici Valdice, zastoupeného JUDr. Hanou Desenskou, advokátkou se sídlem v Jičíně, Fortna 40, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. července 2015, sp. zn. 7 To 58/2015, a proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. dubna 2015, č. j. 3 T 11/2014-935, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se svým podáním po poučení zmocněnou advokátkou domáhal zrušení rozsudku, jímž byl pro trestný čin vraždy (§ 140 odst. 1 trestního zákoníku) odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 15 let do věznice se zvýšenou ostrahou. Rozsudek i následné zamítavé usnesení považuje navrhovatel za zásah do svých zaručených práv.

Ústavní soud se nejprve zaměřil na splnění formálních náležitostí ústavní stížnosti a zjistil, že usnesení Vrchního soudu v Praze bylo navrhovateli doručeno dne 6. srpna 2015, dovolání navrhovatel nepodal. Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), je možno podat ústavní stížnost do dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon k ochraně práv poskytuje. Navrhovatel nepodal dovolání, lhůta k podání ústavní stížnosti odvozená od doručení usnesení Vrchního soudu v Praze marně uplynula v úterý 6. října 2015, ale ústavní stížnost byla podána až 4. listopadu 2016.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu proto soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítl jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání zákonem o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. listopadu 2016

Jaromír Jirsa v. r.

soudce zpravodaj