IV. ÚS 3577/20 #1Usnesení ÚS ze dne 17.02.2021

IV.ÚS 3577/20 ze dne 17. 2. 2021

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Josefem Fialou o ústavní stížnosti stěžovatele Pavla Gintera, proti rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 6. října 2020 č. j. 087157/2019/KUSK-DOP/Sva a rozhodnutí Městského úřadu Kutná Hora ze dne 21. 5. 2019 č. j. MKH/021802/2019/DOS, za účasti Krajského úřadu Středočeského kraje a Městského úřadu Kutná Hora, jako účastníků řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Dne 23. 12. 2020 byla Ústavnímu soudu doručena stěžovatelova ústavní stížnost proti v záhlaví uvedeným rozhodnutím, s níž byl spojen návrh na zrušení položky 26 c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

2. Na základě zjištění, že stěžovatelovo podání nesplňovalo náležitosti předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel vyzván k odstranění vad ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy a upozorněn na následky jejich neodstranění. Výzva byla stěžovateli doručena dne 11. 1. 2021, ten na ni v určené lhůtě nereagoval.

3. Vzhledem k tomu, že vady podání nebyly v určené lhůtě odstraněny, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. února 2021

Josef Fiala v. r.

soudce zpravodaj