IV. ÚS 3549/11 #1Usnesení ÚS ze dne 05.01.2012

IV.ÚS 3549/11 ze dne 5. 1. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 5. ledna 2012 ve věci navrhovatelů 1) S. M. a 2) M. M., o návrhu ze dne 28. listopadu 2011, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 29. listopadu 2011 obdržel Ústavní soud podání navrhovatelů, jímž brojili proti tvrzenému zásahu do svého ústavně zaručeného základního práva na spravedlivý proces.

Ústavní soud vyzval navrhovatele k odstranění vad podání, k čemuž poskytl příslušné poučení (ve smyslu § 30 odst. 1, § 72 odst. 1, 3, 5, 6 a § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů), a to i stran důsledků neodstranění vad ve lhůtě jim určené [§ 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona], kterou stanovil do 15 dnů od doručení této výzvy. Dle doručenky ji převzali oba navrhovatelé shodně dne 7. prosince 2011.

Soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Ve lhůtě určené k odstranění vad návrhu navrhovatelé vady neodstranili a navzdory poučení o důsledcích své nečinnosti Ústavnímu soudu ani nesdělili, co jim v tom (případně) brání.

Z tohoto důvodu pro marné uplynutí lhůty k odstranění vad návrhu Ústavní soud mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ve shodě se zákonným příkazem rozhodl, jak ve výroku usnesení obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. ledna 2012

Pavel Holländer

soudce zpravodaj