IV. ÚS 352/97Usnesení ÚS ze dne 15.04.1998

IV.ÚS 352/97 ze dne 15. 4. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 352/97

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl dne 15. dubna 1998 ve věci ústavní stížnosti A.P., zastoupené advokátem Mgr. J.M., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 4,. 1997, čj. 28 Ca 435/96-26, ve spojení s návrhem na zrušení zákona č. 143/1947 Sb., in eventum zrušení § 1 odst. 1 a § 5 odst. 1 zákona č. 143/1947 Sb. a § 4 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., a to části věty "od 25. února 1948",

takto:

Ústavní stížnost a návrh se odmítají.

Odůvodnění:

Z obsahu spisu Pl. ÚS 45/97 tohoto soudu Ústavní soud zjistil, že vykonatelným nálezem tohoto soudu ze dne 25. 3. 1998 byl zamítnut návrh stěžovatelky na zrušení části ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to v části věty, vyjádřené slovy "od 25. února 1948", a to v podstatě z toho důvodu, že stanovení tzv. rozhodného období, konkrétně pak jeho počátku, se opírá o "rozumné a objektivní důvody", když zákonodárce byl nucen jasně vymezit časovou hranici, za kterou v zásadě již nelze jít bez nebezpečí dalšího řetězení odškodnění. Z obsahu spisu 28 Ca 435/96 Městského soudu

- 2 - IV. ÚS 352/97

v Praze bylo dále zjištěno, že jak správní orgán, tj. Okr.ú. v L., okresní pozemkový úřad, tak i Městský soud v Praze, přímo neaplikovaly zákon č. 143/1947 Sb. a že městský soud přezkoumával správnost rozhodnutí pozemkového úřadu vydaného podle § 9 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a proto zkoumal, zda jsou či nejsou splněny podmínky stanovené v zákonech upravujících restituci zemědělského majetku, totiž v citovaném zákoně č. 229/1991 Sb. a v zákoně ČNR č. 243/1992 Sb.

Vzhledem k uvedenému jeví se tedy ústavní stížnost, v podstatě vycházející z předpokladu protiústavnosti napadených předpisů, jako zjevně neopodstatněná, a proto Ústavnímu soudu nezbylo, než ji podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout. Současně byl odmítnut i návrh na zrušení shora uvedených právních předpisů, a to podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. d) a písm. f) citovaného zákona.

Proti usnesení Ústavníhosoudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 15. dubna 1998

JUDr. Vladimír Čermák

soudce zpravodaj