IV. ÚS 3514/10 #1Usnesení ÚS ze dne 09.03.2011

IV.ÚS 3514/10 ze dne 9. 3. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou ve věci návrhu Města Písek, se sídlem v Písku, Velké náměstí 114, směřujícího proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 13 Co 82/2007-230 ze dne 26. září 2007 a proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 č. j. 18 C 51/2005-163 ze dne 26. září 2006 takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 10. prosince 2010 návrh, kterým se navrhovatel s odkazem na porušení práva na soudní a jinou právní ochranu zaručeného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod domáhal zrušení v záhlaví citovaných rozhodnutí.

Uvedený návrh nesplňoval náležitosti ústavní stížnosti stanovené v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Ačkoli byl návrh sepsán advokátkou Mgr. A. S. (dále jen "advokátka"), nebyla k němu přiložena plná moc udělená navrhovatelem advokátce a k návrhu nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva, popřípadě také kopie rozhodnutí o odmítnutí mimořádného opravného prostředku z důvodu uvedeného v § 72 odst. 4 zákona o Ústavním soudu.

Vzhledem k uvedeným vadám návrhu byla advokátka přípisem ze dne 2. února 2011 vyzvána, aby vady návrhu odstranila, a to ve lhůtě 10 dnů od doručení této výzvy. Současně byla advokátka upozorněna, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady návrhu odstraněny, bude návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut. Výzva Ústavního soudu k odstranění vad návrhu ze dne 2. února 2011 byla doručena advokátce dne 3. února 2011, avšak ve stanovené lhůtě do dne 14. února 2011 vady návrhu neodstraněny nebyly.

Vzhledem k tomu, že Ústavní soud neměl doloženo právní zastoupení navrhovatele advokátkou, vyzval Ústavní soud přípisem ze dne 16. února 2011 k odstranění výše uvedených vad návrhu přímo navrhovatele, a to opět ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy. Současně byl navrhovatel upozorněn, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady návrhu odstraněny, bude návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut. Výzva Ústavního soudu k odstranění vad návrhu ze dne 16. února 2011 byla doručena navrhovateli dne 22. února 2011, avšak ve stanovené lhůtě do dne 4. března 2011, ani do okamžiku rozhodnutí Ústavního soudu, navrhovatel vady návrhu neodstranil, ani na výzvu nikterak, např. žádostí o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu, nereagoval.

Dne 16. února 2011 byl Ústavnímu soudu doručen přípis advokátky, v němž se uvádí, že navrhovatel se rozhodl ve věci dále nepokračovat, dodatečně advokátce plnou moc neudělil a advokátka proto bere návrh zpět.

S ohledem na uvedené skutečnosti soudkyni zpravodajce nezbylo, než mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 9. března 2011

Vlasta Formánková v.r.

soudkyně zpravodajka