IV. ÚS 342/18 #1Usnesení ÚS ze dne 21.02.2018

IV.ÚS 342/18 ze dne 21. 2. 2018

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o návrhu Ing. Ivana Hajase, údajně zastoupeného Mgr. Ing. Vlastimilem Mlčochem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sekaninova 1204/36, proti rozsudkům Městského soudu v Praze ze dne 17. října 2017, č. j. 35 Co 307/2017-141, a Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 28. dubna 2017, č. j. 13 C 73/2016-110, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 25. ledna 2018 označeným jako doplnění ústavní stížnosti se obrátil navrhovatel prostřednictvím svého údajného zástupce na Ústavní soud a domáhá se zrušení shora uvedených rozsudků. Vzhledem k tomu, že přiložená plná moc (datovaná 22. 4. 2014) nesplňovala náležitosti pro řízení před Ústavním soudem (§ 30 a § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu") ve smyslu usnesení sp. zn. III. ÚS 403/01 (publ. in: U 39/24 SbNU 557), vyzval Ústavní soud odesílatele - zástupce, k odstranění vytčené vady podání; k tomu byla stanovena lhůta v trvání 10 dnů a výzva obsahovala poučení, že pokud nebude ve stanovené lhůtě vada odstraněna, Ústavní soud návrh odmítne.

Jelikož do dnešního dne zástupce na výzvu nereagoval, Ústavní soud podání odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. února 2018

Jaromír Jirsa v. r.

soudce zpravodaj