IV. ÚS 3402/16 #1Usnesení ÚS ze dne 12.12.2016

IV.ÚS 3402/16 ze dne 12. 12. 2016

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o návrhu Miloslavy Walzové, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelka se ve svém podání, doručeném Ústavnímu soudu dne 12.10 2016, domáhá přezkoumání rozhodnutí Městského soudu v Brně o odvolání proti rozhodnutí č. j. 041 Ex 530/16-16.

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo základní náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byla navrhovatelka dne 26. 10. 2016 vyzvána k odstranění jeho vad ve lhůtě 30 dnů, přičemž byla současně poučena, že neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí. Podle záznamu doručující pošty uvedenou výzvu navrhovatelka převzala dne 27. 10. 2016.

Protože navrhovatelka ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) vady neodstranila, Ústavní soud návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. prosince 2016

JUDr. Vladimír Sládeček v. r.

soudce zpravodaj