IV. ÚS 3272/13 #1Usnesení ÚS ze dne 21.01.2014

IV.ÚS 3272/13 ze dne 21. 1. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Miladou Tomkovou o ústavní stížnosti společnosti ČEZ Prodej, s. r. o., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, proti rozsudku Okresního soudu ve Svitavách ze dne 27. 8. 2013 č. j. 7 C 220/2013-39, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Včas podanou ústavní stížností se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí z důvodu tvrzeného porušení jejího ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 a násl. Listiny základních práv a svobod.

Uvedené podání nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti, jelikož k němu nebyla přiložena plná moc k zastupování advokátem, v níž by bylo výslovně uvedeno, že je udělena pro zastupování před Ústavním soudem, jak je vyžadováno ustanovením § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu. Ústavní soud proto stěžovatelku vyzval k odstranění této vady a současně ji upozornil, že nebude-li předmětná vada ve stanovené lhůtě odstraněna, bude Ústavní soud nucen ústavní stížnost dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Jelikož stěžovatelka vady své ústavní stížnosti ve stanovené lhůtě (ani ve lhůtě dodatečně poskytnuté) neodstranila, soudkyně zpravodajka předmětnou ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítla.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. ledna 2014

Milada Tomková, v. r.

soudkyně zpravodajka