IV. ÚS 3210/07 #1Usnesení ÚS ze dne 13.02.2008

IV.ÚS 3210/07 ze dne 13. 2. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou ve věci podání stěžovatele Š. G., bez právního zastoupení, ve věci přikázání Nejvyššímu soudu, aby rozhodl o dovolání, které stěžovatel podal proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 4 To 242/2007 ze dne 26. 6. 2007, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 18. 12. 2007, navrhovatel požadoval, aby Ústavní soud přikázal Nejvyššímu soudu, aby rozhodl o dovolání, které stěžovatel podal proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 4 To 242/2007 ze dne 26. 6. 2007.

Doručené podání nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti podle ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatel byl proto Ústavním soudem dopisem ze dne 3. 1. 2008 vyzván k odstranění vad podání s upozorněním, že pokud nebudou vady odstraněny ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto dopisu, Ústavní soud návrh odmítne [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Výzva k odstranění vad byla navrhovateli doručena dne 11. 1. 2008. Navrhovatel ve lhůtě stanovené do 11. 2. 2008 vady návrhu neodstranil.

Soudkyni zpravodajce proto nezbylo, než mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené, návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 13. února 2008

Vlasta Formánková

soudkyně zpravodajka