IV. ÚS 3064/15 #1Usnesení ÚS ze dne 04.11.2015

IV.ÚS 3064/15 ze dne 4. 11. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 4. listopadu 2015 v senátě složeném z předsedy Jana Musila a soudců Jana Filipa a Vladimíra Kůrky ve věci stěžovatele Bohuslava Veselého, zastoupeného advokátem JUDr. Ladislavem Koženým, se sídlem Sladkovského 13, 280 00 Kolín IV, vedené pod sp. zn. IV. ÚS 3064/15, takto:

Soudce Jaromír Jirsa není vyloučen z projednání a rozhodování věci, vedené pod sp. zn. IV. ÚS 3064/15.

Odůvodnění:

I.

Stěžovatel ve svém podání, doručeném Ústavnímu soudu dne 26. 10. 2015, vznesl námitku podjatosti soudce Jaromíra Jirsy, který ve věci jím podané ústavní stížnosti bude rozhodovat jako soudce zpravodaj a člen IV. senátu Ústavního soudu České republiky. Uvedl - stručně shrnuto - že soudce Jaromír Jirsa, který dříve působil jako soudce Obvodního soudu pro Prahu 8 a Obvodního soudu pro Prahu 1, prý o stěžovateli "rozšiřoval... lživé pomlouvačné tvrzení, aby bagatelizoval zločiny komunismu, jež se na mně staly v době vymezené zákonem č. 480/91 Sb." Soudce Jaromír Jirsa se dle tvrzení stěžovatele měl také podílet "na postupu, kdy byla úmyslně zničena má žaloba ze dne 21. 4. 2000, podaná do podatelny Okresního soudu Praha 1 vůči MŠMT, ", čímž prý stěžovateli znemožnil dosáhnout "studijní rehabilitace za školní roky 1969-1974".

II.

Ke vzneseným námitkám se soudce Jaromír Jirsa dne 27. 10. 2015 písemně vyjádřil. Prohlásil, že se necítí být podjatým; k věci samé, ani k osobě stěžovatele, k jeho právnímu zástupci a k ostatním účastníkům řízení, figurujícím v řízení před Ústavním soudem, nemá žádný vztah. S věcí, která je předmětem řízení před Ústavním soudem, neměl soudce Jirsa nikdy nic společného a to ani v době, kdy působil jako soudce u obecných soudů.

III.

Třetí senát Ústavního soudu, rozhodující podle rozvrhu práce Ústavního soudu o námitkách podjatosti vznesených proti soudcům čtvrtého senátu, neshledal žádné podmínky pro použití ust. § 36 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Podle § 36 odst. 1, 2 zákona o Ústavním soudu je soudce Ústavního soudu vyloučen z projednání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti, nebo jestliže byl v téže věci činný při výkonu jiné funkce nebo povolání, než je funkce soudce Ústavního soudu.

Třetí senát Ústavního soudu vzal v úvahu námitky stěžovatele, obsah spisu sp. zn. IV. ÚS 3140/15, jakož i vyjádření soudce Jaromíra Jirsy, a dospěl k závěru, že za daného skutkového a právního stavu nemohou vzniknout žádné pochybnosti o nepodjatosti tohoto soudce. Takové pochybnosti v dané věci by mohly být založeny toliko osobním vztahem konkrétního soudce k určitým osobám zúčastněným na řízení nebo k věci samotné nebo by musely vyplývat z osobního podílu soudce na vydání rozhodnutí, napadených ústavní stížností. Žádné takové skutečnosti však v dané věci zjištěny nebyly.

Protože nejsou naplněny podmínky pro vyloučení z projednání a rozhodování věci dle § 36 odst. 1, 2 zákona o Ústavním soudu, bylo rozhodnuto, že soudce Jaromír Jirsa není vyloučen z projednávání a rozhodování věci.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. listopadu 2015

Jan Musil v. r.

předseda III. senátu Ústavního soudu