IV. ÚS 3/03Usnesení ÚS ze dne 10.02.2004

IV.ÚS 3/03 ze dne 10. 2. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud ČR rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Pavla Varvařovského a soudců JUDr. Jana Musila a JUDr. Miloslava Výborného, ve věci ústavní stížnosti Ing. J. K., zastoupeného Mgr. Romanem Krakovkou, advokátem se sídlem v Ostravě - Slezská Ostrava, Jaklovecká 18, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 9. 2002, čj. 11 Co 121/2002-131, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 3. 1. 2003 se stěžovatel domáhal, aby Ústavní soud nálezem zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 9. 2002, čj. 11 Co 121/2002-131, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 21. 9. 2001, čj. 7 C 135/99-110 s tím, že mj. se zamítá návrh na určení, že stěžovatel (žalobce) je spoluvlastníkem 3/4 specifikovaných nemovitostí v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina.

V odůvodnění ústavní stížnosti stěžovatel uvedl, že proti rozsudku odvolacího soudu podal dovolání, o němž dosud nebylo rozhodnuto. Jako dovolací důvody stěžovatel uvedl, že rozhodnutí odvolacího soudu je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, že toto rozhodnutí vychází ze skutkového zjištění, které nemá v podstatné části oporu v provedeném dokazování, a dále že toto rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení otázek majících zásadní právní význam. Ústavní soud vyčkal rozhodnutí dovolacího soudu, jak to ostatně navrhl i stěžovatel. Usnesením ze dne 16. 10. 2003, čj. 22 Cdo 423/2003-151, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 2. 1. 2004, Nejvyšší soud ČR dovolací řízení zastavil s odůvodněním, že podáním ze dne 15. 9. 2003, doručeným Nejvyššímu soudu dne 16. 9. 2003, vzal stěžovatel svoje dovolání v plném rozsahu zpět.

S ohledem na zjištěný stav věci vyzval Ústavní soud stěžovatele k vyjádření, zda na podané ústavní stížnosti i nadále trvá.

Podáním ze dne 4. 2. 2004, které Ústavní soud obdržel dne 6. 2. 2004, vzal stěžovatel ústavní stížnost v celém rozsahu výslovně zpět.

Podle ust. § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, je navrhovatel oprávněn vzít ústavní stížnost zpět až do okamžiku, kdy se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. Protože v předmětné věci navrhovatel včasným podáním vzal svou ústavní stížnost zpět, Ústavní soud podle § 77 cit. zákona řízení zastavil.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. února 2004

JUDr. Pavel Varvařovský

předseda senátu