IV. ÚS 294/02Usnesení ÚS ze dne 17.07.2002

IV.ÚS 294/02 ze dne 17. 7. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti D. V. a P. V., zastoupených JUDr. J. H., advokátkou, proti usnesení Okresního soudu Vsetín, pobočka Valašské Meziříčí, ze dne 25. března 2002, sp. zn. 16 C 16/2002,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 13. května 2002 bylo Ústavnímu soudu, ve lhůtě dle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), doručeno podání označené jako ústavní stížnost, kterou se stěžovatelé domáhali zrušení napadeného rozhodnutí. Uvedené podání ovšem nesplňovalo podmínky stanovené pro podání ústavní stížnosti v ustanovení § 27 a násl. zákona. Jednalo se zejména o absenci právního zastoupení (§ 30 odst. 1 zákona), uvedení čeho se svým podáním domáhají (§ 34 odst. 1 zákona) a doručení kopie napadeného rozhodnutí (§ 72 odst. 4 zákona).

Z uvedených důvodů byli oba stěžovatelé vyzváni k odstranění vad podání dopisem ze dne 22. května 2002, stěžovatelce opakovaně zaslaným ještě i dne 18. června 2002. Dne 1. července 2002 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, kterým byla odstraněna většina vad, dne 9. července 2002 pak byl doručen i stejnopis napadeného rozhodnutí.

Z uvedeného stejnopisu pak Ústavní soud shledal, že proti napadenému rozhodnutí stěžovatelům příslušel opravný prostředek - odvolání. Za situace, kdy stěžovatelé nepodali odvolání, o čemž svědčí jak jejich vlastní údaj obsažený v ústavní stížnosti, tak i doložka právní moci na napadeném rozhodnutí, je třeba posoudit ústavní stížnost jako nepřípustnou ve smyslu ustanovení § 75 odst. 1 zákona, neboť stěžovatelé nevyčerpali veškeré procesní prostředky, které jim zákon k ochraně práv přiznával.

Z uvedených důvodů Ústavnísoud ústavní stížnost odmítl dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. e) zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 17. července 2002

JUDr. Pavel Varvařovský soudce zpravodaj