IV. ÚS 2927/10 #1Usnesení ÚS ze dne 14.01.2011

IV.ÚS 2927/10 ze dne 14. 1. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 14. ledna 2011 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení o návrhu F. N., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 11. 10. 2010 podání navrhovatele, které nesplňuje náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Navrhovatel byl proto vyzván k odstranění vad podání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy a současně poučen o obsahu ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona, podle něhož neodstranění vad ve stanovené lhůtě je důvodem odmítnutí návrhu.

Výzva k odstranění vad byla navrhovateli doručena dne 21. 10. 2010. Do dnešního dne však vady návrhu odstraněny nebyly, a to ani dodatečně ve lhůtě prodloužené do 31. 12. 2010. Navrhovatel tedy, jak patrno ze shora uvedeného, v určené lhůtě vady návrhu neodstranil, a proto Ústavní soud jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. ledna 2011

Pavel Holländer

soudce zpravodaj