IV. ÚS 275/21 #1Usnesení ÚS ze dne 18.03.2021

IV.ÚS 275/21 ze dne 18. 3. 2021

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským o návrhu stěžovatele V. K., Věznice P. O. BOX 100, Ostrov nad Ohří, proti rozhodnutí Krajského soudu v Plzni, Okresnímu soudu v Chebu a státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Chebu, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 1. 2. 2021 byla Ústavnímu soudu doručena "Stížnost" v trestní věci vedené u Krajského soudu v Plzni, Okresního soudu v Chebu a státní zástupkyní Okresního státního zastupitelství v Chebu JUDr. Adélou Mrázkovou (bez bližšího označení sp. zn.). Stěžovatel tvrdí, že byla porušena jeho ústavně zaručená práva, když mu k odvolání státní zástupkyně byl uložen nepřiměřeně přísný trest odnětí svobody v trvání tří let nepodmíněně za banální trestný čin. Stěžovatel se domáhá, aby Ústavní soud přezkoumal postup orgánů činných v trestním řízení a zjednal nápravu tak, že rozsudek zruší a věc přikáže k novému projednání jinému soudu než v Karlovarském nebo Plzeňském kraji.

Toto podání zjevně nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou procesních a obsahových nedostatků [§ 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále je "zákon o Ústavním soudu")], zejména neobsahovalo ústavněprávní argumentaci a pro řízení před Ústavním soudem stěžovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu).

Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala formální náležitosti ústavní stížnosti dle zákona o Ústavním soudu, byl stěžovatel vyzván k odstranění vad ve stanovené lhůtě (§ 41 zákona o Ústavním soudu). Tato výzva mimo jiné obsahovala upozornění, že pokud vytčené vady nebudou odstraněny, bude ústavní stížnost odmítnuta [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Stěžovatel byl přípisem ze dne 8. 2. 2021 (č. l. 4) vyzván k odstranění vad ve lhůtě 20 dnů, který převzal dne 15. 2. 2021. Ve stanovené lhůtě tj. 8. 3. 2021 k odstranění vad podání nedošlo, vytčené vady podání neodstranil a lhůta k odstranění vad tak marně uplynula. Stěžovatel na výzvu Ústavního soudu dosud nikterak nereagoval.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost jako vadný návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. března 2021

Pavel Rychetský v. r.

soudce zpravodaj