IV. ÚS 2718/14 #1Usnesení ÚS ze dne 29.10.2014

IV.ÚS 2718/14 ze dne 29. 10. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem o ústavní stížnosti stěžovatelky, obchodní společnosti TARXAN Consulting s.r.o., se sídlem České Budějovice, Jizerská 1076/2, bez právního zastoupení, směřující proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 5. 2014, č. j. 30 Cdo 1750/2014-101, usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. 11. 2013, č. j. 19 Co 2477/2013-69, a usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. 9. 2013, č. j. 48 EXE 1706/2013-13, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Dne 13. 8. 2013 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost stěžovatelky, jíž se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí a v níž dále navrhovala zrušení ustanovení § 238 odst. 1 písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013.

2. Dříve než může Ústavní soud přistoupit k projednání a rozhodnutí věci samé, musí prověřit, zda jsou splněny všechny formální podmínky stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

3. Podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu musí být každá fyzická nebo právnická osoba, která je účastníkem nebo vedlejším účastníkem řízení před Ústavním soudem, zastoupena advokátem.

4. Podle ustanovení § 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu musí návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat pravdivé vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se navrhovatel domáhá.

5. Podle ustanovení § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu musí být dále k ústavní stížnosti přiložena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva.

6. Vzhledem ke skutečnosti, že podání stěžovatelky nesplňovalo výše uvedené náležitosti, vyzval Ústavní soud stěžovatelku k odstranění vad její ústavní stížnosti. K tomu jí stanovil lhůtu jednoho měsíce od doručení výzvy k odstranění vad podání. Současně Ústavní soud stěžovatelku upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude Ústavní soud nucen ústavní stížnost dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout. Výzva k odstranění vad podání byla stěžovatelce doručena dne 14. 9. 2014. Tímto dnem tedy stěžovatelce počala běžet lhůta k odstranění vad její ústavní stížnosti, která marně uplynula dne 14. 10. 2014.

7. Protože tedy stěžovatelka vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranila, soudce zpravodaj ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. října 2014

Jaroslav Fenyk v. r.

soudce Ústavního soudu