IV. ÚS 2698/20 #1Usnesení ÚS ze dne 30.09.2020

IV.ÚS 2698/20 ze dne 30. 9. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o návrhu na vyloučení soudce Pavla Šámala jako soudce IV. senátu z rozhodování o ústavní stížnosti stěžovatele Z. K., vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. IV. ÚS 2698/20, takto:

Soudce Pavel Šámal je vyloučen z projednání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. IV. ÚS 2698/20.

Odůvodnění:

1. Shora uvedená ústavní stížnost směřuje mj. proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2020 č. j. 8 Tdo 303/2020-769, přičemž v řízení jemu předcházejícím zasedala a rozhodovala jako předsedkyně senátu 8 Tdo Nejvyššího soudu JUDr. Milada Šámalová, která je manželkou soudce Ústavního soudu Pavla Šámala, jenž má jako člen IV. senátu tuto ústavní stížnost posoudit a o ní rozhodnout.

2. Podle ustanovení § 36 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), je soudce vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti. Rozhodnutí o vyloučení soudce z důvodů uvedených v tomto ustanovení představuje výjimku z ústavní zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci; příslušnost soudu i soudce stanoví zákon (srov. čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod). Nezávislý a nestranný soudce je klíčovou součástí práva na spravedlivý proces. Nestrannost soudce je třeba posuzovat jak ze subjektivního, tak z objektivního hlediska, přičemž subjektivní kritérium vypovídá o osobním přesvědčení soudce v daném případě, objektivní naproti tomu o tom, že soudce skýtá dostatečné záruky vylučující v tomto ohledu oprávněné pochybnosti.

3. Proto III. senát Ústavního soudu, určený podle § 10 rozvrhu práce Ústavního soudu na období od 1. ledna 2020 pro rozhodnutí o vyloučení soudce IV. senátu, dospěl k závěru, že v daném případě existuje důvod k vyloučení soudce Pavla Šámala z projednání a rozhodování věci sp. zn. IV. ÚS 2698/20 vzhledem k tomu, že by s ohledem na shora uvedené skutečnosti objektivně mohly vzniknout pochybnosti o jeho nepodjatosti.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. září 2020

Jiří Zemánek v. r.

předseda III. senátu