IV. ÚS 252/99Usnesení ÚS ze dne 09.08.1999

IV.ÚS 252/99 ze dne 9. 8. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 252/99

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu

Soudce zpravodaj Ústavního soudu rozhodl ve věci návrhu pana J. Š., obsahujícího stížnost na postup Okresního soudu v Písku stran odnětí zemědělské usedlosti a vystěhování z bytu navrhovatele, mimo ústní jednání takto:

Návrh se odmítá. Odůvodnění

Dne 21. 5. 1999 došel Ústavnímu soudu České republiky návrh ze dne 12. 5. 1999, jehož obsahem byla stížnost na postup Okresního soudu v Písku stran odnětí zemědělské usedlosti a vystěhování z bytu navrhovatele,

Podaný návrh neměl zákonem č. 182/1993) Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), požadované náležitosti. Navrhovatel byl proto vyrozuměn o nutnosti jejich odstranění ve smyslu § 41 písm. b) zákona. Zároveň se mu dostalo podrobného právního poučení, jak v tomto směru vůbec postupovat.

K odstranění vad návrhu se navrhovateli určila čtyřicetidenní lhůta, vzhledem k situaci navrhovatele a povaze věci.

Vyrozumění o odstranění vad návrhu mu bylo doručeno dne 11. 6. 1999. Konec určené lhůty připadl na den 21. 7. 1999, tj. na středu. Jelikož Ústavnímu soudu do 21. 7. 1999 nedošel návrh na zahájení řízení, který by odpovídal požadavkům zákona, jak o nich byl navrhovatel vyrozuměn, nezbylo, než podaný návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona odmítnout.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné (§ 4 odst.3 zákona).

V Brně dne 9. 8. 1999

JUDr. Ivana Janů

Soudce zpravodaj