IV. ÚS 2516/12 #1Usnesení ÚS ze dne 21.09.2012

IV.ÚS 2516/12 ze dne 21. 9. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti J. S. a A. S., proti "neoprávněné exekuci", takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 3. 7. 2012 stěžovatelé brojili proti skutečnosti, že je jim zadržována část starobního důchodu. Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost, zejména v § 30, § 34, § 72 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad tohoto podání. K tomu jim stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy. Současně je upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud podání (ústavní stížnost) ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítne.

Stěžovatelé uvedenou výzvu obdrželi dne 10. 8. 2012. V této lhůtě však stěžovatelé vady neodstranili.

Proto Ústavní soud ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. září 2012

Michaela Židlická, v. r.

soudkyně zpravodajka