IV. ÚS 2460/10 #1Usnesení ÚS ze dne 03.10.2011

IV.ÚS 2460/10 ze dne 3. 10. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení soudcem zpravodajem Michaelou Židlickou ve věci stěžovatele R. K., právně zastoupeného advokátkou Mgr. Kateřinou Holečkovou, U Divadla 341, Sokolov, proti rozsudku Okresního soudu v Bruntále ze dne 31. 3. 2010 sp. zn. 4 T 147/2009 a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 6. 2010 sp. zn. 6 To 309/2010, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Ústavnímu soudu byl dne 23. 8. 2010 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), prostřednictvím něhož se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví citovaných rozhodnutí obecných soudů.

Z provedeného šetření Ústavního soudu vyplynulo, že uvedená rozhodnutí byla zrušena rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 3. 5. 2011 sp. zn. 11 Tz 32/2011 a věc byla přikázána zpět okresnímu soudu k projednání.

II.

Z výše uvedeného je zřejmé, že ústavní stížností napadená rozhodnutí obecných soudů byla v mezidobí zrušena rozsudkem Nejvyššího soudu. Stěžovateli je tak opětovně dána možnost uplatňovat svá práva před obecnými soudy a ústavní stížnost je tak třeba vnímat jako předčasně podanou. Řízení před obecnými soudy nelze považovat za skončené a nebyla tak naplněna podmínka subsidiarity ústavní stížnosti, z níž vychází též princip minimalizace zásahů Ústavního soudu do činnosti ostatních orgánů veřejné moci.

Ústavní soud proto ústavní stížnost odmítl v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu pro nepřípustnost.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. října 2011

Michaela Židlická, v. r.

soudce zpravodaj