IV. ÚS 2390/11 #1Usnesení ÚS ze dne 16.08.2011

IV.ÚS 2390/11 ze dne 16. 8. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků řízení, soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu G. M. G., bez právního zastoupení, zaslaném JUDr. Filipem Seifertem, advokátem se sídlem Advokátní kanceláře Toman, Devátý & Partneři, s.r.o., Praha 2, Trojanova 12, směřující proti usnesením Okresního soudu v Opavě ze dne 4. března 2011, sp. zn. 5 Pp 34/2011, a Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. dubna 2011, č.j. 1 To 177/2011-71, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 12. srpna 2011 byl Ústavnímu soudu doručen návrh zaslaný shora uvedeným advokátem, označený jako žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad podání. V návrhu bylo uvedeno, že navrhovatelka se na Ústavní soud obrátila svým podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 15. června 2011. Tomuto podání byla přiřazena sp. zn. I. ÚS 1775/11 a navrhovatelka byla dopisem doručeným jí dne 24. června 2011, vyzvána k odstranění vad podání. K tomu jí byla stanovena lhůta v trvání 35 dní. V podání bylo dále uvedeno, že rozhodnutím České advokátní komory ze dne 13. července 2011, č.j. 1930/11, byl ustanoven navrhovatelce k zastupování ve věci její ústavní stížnosti označený advokát, který s ohledem na prodlouženou lhůtu dodání zásilek z/do věznice, obdržel informaci o Ústavním soudem stanovené lhůtě teprve dne 9. srpna 2011. Proto konstatoval, že lhůtu v trvání 35 dní považuje za nepřiměřeně krátkou.

Z lustra věcí vedených u Ústavního soudu se podává, že navrhovatelka se na Ústavní soud obrací opakovaně, přičemž s náležitostmi a lhůtami nezbytnými pro rozhodování Ústavního soudu byla opakovaně seznámena. Ve věci vedené pod sp. zn. I. ÚS 1775/11 byla navrhovatelka vyzvána k odstranění vad podání dopisem ze dne 23. června 2011, který jí byl doručen následujícího dne. V něm stanovená lhůta k odstranění vad podání marně uplynula dne 29. července 2011. Dne 8. srpna 2011 byla k věci doručena plná moc shora uvedeného advokáta k zastupování navrhovatelky. Dne 10. srpna 2011 bylo vydáno usnesení, jímž byl návrh odmítnut dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), neboť ve stanovené lhůtě nebyly vady podání odstraněny. Následně, dne 12. srpna 2011, byla Ústavnímu soudu doručena žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad podání, datovaná dne 10. srpna 2011. S ohledem na ukončení věci vedené pod sp. zn. I. ÚS 1775/11, byla uvedenému podání přiřazena nová sp. zn. IV. ÚS 2390/11, pod níž je věc právě projednávána.

Ze spisu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1775/11, je zřejmé, že plná moc ze dne 22. července 2011, kterou navrhovatelka poskytla shora uvedenému advokátovi, se týkala výhradně řízení před Ústavním soudem vedeným pod sp. zn. I. ÚS 1775/11. V řízení vedeném u Ústavního soudu pod sp. zn. IV. ÚS 2390/11, tedy navrhovatelka právně zastoupena není.

Ústavní soud dotazem na Okresní soud v Opavě zjistil, že navrhovatelkou napadené rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. dubna 2011, sp. zn. 1 To 177/2011, jí bylo doručeno do Věznice v Opavě dne 26. května 2011. Dle ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práv poskytuje. Uvedená lhůta uplynula dne 25. července 2011. Řízení ve věci sp. zn. I. ÚS 1775/11, které v té době probíhalo, bylo pravomocně skončeno dne 10. srpna 2011. Dne 12. srpna 2011 pak bylo zahájeno toto nové řízení, jehož zahájení však nastalo teprve po uplynutí zákonné lhůty k podání ústavní stížnosti.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li návrh podán po zákonem o Ústavnímu soudu stanovené lhůtě pro jeho podání. Proto Ústavní soud rozhodnul, jak je ve výroku uvedeno.

S ohledem na uvedené okolnosti proto nezbylo, než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. srpna 2011

JUDr. Vlasta Formánková v.r.

soudkyně zpravodajka