IV. ÚS 2383/14 #1Usnesení ÚS ze dne 01.10.2014

IV.ÚS 2383/14 ze dne 1. 10. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu T. Š., t. č. Věznice Rapotice, 675 71 Náměšť nad Oslavou, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 15. 7. 2014 podání, kterým navrhovatel napadá usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 11. 7. 2014 č. j. 4 T 68/2009-1014, jímž byl zamítnut jeho návrh na povolení obnovy řízení.

Protože podání nesplňovalo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel dne 29. 7. 2014 vyzván k odstranění jeho vad ve lhůtě 30 dnů.

Navrhovatel Ústavnímu soudu zaslal dne 4. 8. 2014 doplnění návrhu, ke kterému byla připojena též generální plná moc, jíž dne 24. 6. 2014 zmocnil advokáta Mgr. Pavla Čálka k jeho zastupování.

Tímto podáním však navrhovatel vady návrhu neodstranil, neboť ve výzvě k jejich odstranění bylo výslovně uvedeno - v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu - že se vyžaduje speciální plná moc pro zastupování před Ústavním soudem.

Ústavní soud připomíná, že smysl a účel obligatorního zastoupení advokátem před Ústavním soudem lze spatřovat zejména ve zcela mimořádné závažnosti řízení a s tím spjaté snaze povinným právním zastoupením nejenom zajistit právně kvalifikované uplatňování práv před Ústavním soudem, nýbrž i garantovat vyšší stupeň objektivity účastníků řízení při posuzování vlastního podání kvalifikovaného návrhu. Z uvedeného vyplývá nezbytnost právního zastoupení od počátku řízení, tj. včetně sepsání samotné ústavní stížnosti (sp. zn. Pl. ÚS-st. 1/96). Tomuto požadavku navrhovatel nevyhověl, neboť za takové podání nelze považovat jím osobně sepsaná doplnění návrhu ze dne 22. 7. 2014 a 4. 8. 2014.

Protože navrhovatel do dnešního dne vady návrhu neodstranil, Ústavní soud návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. října 2014

JUDr. Vladimír Sládeček

soudce zpravodaj