IV. ÚS 2380/08 #1Usnesení ÚS ze dne 25.11.2008

IV.ÚS 2380/08 ze dne 25. 11. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud v senátě složeném z předsedy senátu Miloslava Výborného, soudce zpravodaje Pavla Rychetského a soudkyně Vlasty Formánkové rozhodl v řízení o ústavní stížnosti stěžovatelky L. B., zastoupené Mgr. Janem Válkem, advokátem se sídlem v Praze 9, Ocelářská 799, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 sp. zn. 33 C 144/2006 ze dne 19. prosince 2006 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 sp. zn. 33 C 144/2006 ze dne 26. září 2006 a o návrhu na odklad vykonatelnosti rozsudku podle § 79 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, do doby rozhodnutí Ústavního soudu, za účasti Obvodního soudu pro Prahu 6 jako účastníka řízení a Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, jako vedlejšího účastníka řízení takto:

Návrh na odklad vykonatelnosti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 sp. zn. 33 C 144/2006 ze dne 19. prosince 2006 se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu 23. září 2008 se stěžovatelka domáhá zrušení výše citovaného rozsudku a usnesení a vedle toho navrhla, aby do doby svého rozhodnutí Ústavní soud odložil podle § 79 odst. 2 zákona o Ústavním soudu vykonatelnost napadaného rozsudku. Uvedla, že s ohledem na exekuční řízení vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 a Exekutorského úřadu pro Prahu 10 navrhuje, aby Ústavní soud odložil vykonatelnost napadeného rozsudku.

Podle § 79 odst. 2 zákona o Ústavním soudu může Ústavní soud na návrh stěžovatele odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem a jestliže by výkon rozhodnutí nebo uskutečnění oprávnění, přiznaného rozhodnutím třetí osobě, znamenal pro stěžovatele nepoměrně větší újmu, než jaká při odložení vykonatelnosti může vzniknout třetím osobám.

Ústavní soud konstatuje, že odklad vykonatelnosti ústavní stížností napadeného rozhodnutí je výjimečným opatřením, neboť odkladný účinek ústavní stížnosti je obecně vyloučen (§ 79 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Účelem tohoto procesního institutu je vytvoření časového prostoru pro posouzení ústavní stížnosti tak, aby před rozhodnutím Ústavního soudu nedošlo k nevratným krokům, po nichž by se rozhodování Ústavního soudu stalo jen akademickým cvičením a ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod by byla toliko iluzorní. Jde-li o opatření výjimečné, je třeba splnění podmínek pro odklad vykonatelnosti posuzovat restriktivně. Má-li tento procesní institut splnit svůj účel, je třeba o návrhu na odklad vykonatelnosti, jeví-li se důvodným, rozhodnout s maximálním urychlením po zahájení řízení.

V návrhu na zahájení řízení musí podle § 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu navrhovatel onačit důkazy, jichž se dovolává na podporu svých návrhů. Navrhuje-li odklad vykonatelnosti ústavní stížností napadeného rozhodnutí, musí nejen označit, nýbrž vzhledem k požadavku rychlosti též prokázat splnění podmínek pro vyhovění tomuto návrhu. Pouhým probíhajícím výkonem rozhodnutí není možné dovozovat rozpor s důležitým veřejným zájmem a vzhledem k bagatelnosti částky (5.900 Kč) není ani splněna podmínka neproporcionality újmy způsobené stěžovatelce.

Stěžovatelka svou povinnost prokázat splnění podmínek pro odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí nesplnila, a proto Ústavní soud podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu rozhodl o odmítnutí návrhu na odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí, neboť tento návrh je zjevně neopodstatněný.

Ústavní soud poznamenává, že toto rozhodnutí se týká toliko návrhu na odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí, který stěžovatelka nebyla schopna osvědčit, nepředstavuje překážku věci rozhodnuté a nebrání Ústavnímu soudu, aby případnému novému návrhu, u něhož bude splnění zákonných podmínek odkladu vykonatelnosti řádně prokázáno, vyhověl, pokud do té doby řízení neskončí.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. listopadu 2008

Miloslav Výborný v. r.

předseda senátu