IV. ÚS 232/02Usnesení ÚS ze dne 08.07.2002

IV.ÚS 232/02 ze dne 8. 7. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 232/02

Ústavní soud rozhodl o návrhu B. V.,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 16. 4. 2002 podání navrhovatele, které však nemělo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb. pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Vzhledem k tomu byl navrhovatel vyzván k odstranění vad podání ve lhůtě 30 dnů, kterou mu Ústavní soud k tomu určil. Výzva k odstranění vad podání byla navrhovateli doručena dne 29. 5. 2002. Do dnešního dne vady návrhu nebyly navrhovatelem odstraněny. Navrhovatel tedy ve lhůtě mu určené vady návrhu neodstranil, a proto Ústavní soud jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. července 2002

JUDr. Eva Zarembová

soudce zpravodaj