IV. ÚS 219/95Usnesení ÚS ze dne 04.10.1995

IV.ÚS 219/95 ze dne 4. 10. 1995

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 219/95

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu L.T.,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu bylo dne 28. 8. 1995 doručeno podání označené jako stížnost na rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 8. 1995, č. j. 1 To 252/95, ve kterém stěžovatel žádá o přezkoumání protiprávního držení ve vazbě. Vzhledem k tomu, že podání neobsahovalo náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, byl stěžovatel vyzván k jejich odstranění ve lhůtě do 29. 9. 1995. Přípisem ze dne 27. 9. 1995 stěžovatel sdělil, že chtěl pouze vědět, zda se vazba v cizině započítává do vazby v České republice a jestli nebyl porušen zákon.

Příslušnost Ústavního soudu k projednání ústavní stížnosti je podle § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb. dána, jestliže fyzická osoba tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moči bylo porušeno její základní právo nebo

1

svoboda zaručená ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle č1. 10 Ústavy. Pokud se tedy stěžovatel domáhá takového způsobu přezkoumání, jak uvádí ve svém podání, nelze tak učinit právě s odkazem na shora citované ustanovení. Ústavní soud může přezkoumat napadené rozhodnutí, když stěžovatel tvrdí, že byla porušena ústavně garantovaná základní práva a svobody pouze na základě ústavní stížnosti, která musí obsahovat náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb.

Jestliže tedy stěžovatel neodstranil vady návrhu, nezbylo než rozhodnout o tom, že jde o návrh, ve kterém nebyly odstraněny vady ve lhůtě k tomu určené, a proto byl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb. odmítnut, a to mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků. Ústavní soud považuje za nutné uvést, že pokud stěžovatel nechce využít institutu ústavní stížnosti, má možnost proti pravomocnému rozhodnutí soudu podat podnět ke stížnosti pro porušení zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. 10. 1995

JUDr. Pavel Varvařovský

soudce zpravodaj

2