IV. ÚS 2102/10 #1Usnesení ÚS ze dne 07.09.2010

IV.ÚS 2102/10 ze dne 7. 9. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 7. září 2010 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudců Vlasty Formánkové a Pavla Holländera ve věci navrhovatele P. B., zastoupeného Mgr. Ondřejem Holkem, advokátem se sídlem v Ostravě-Zábřehu, Čujkovova 1736/30, o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 3. 2010 sp. zn. 14 Co 317/2009, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se domáhal zrušení výše citovaného rozsudku s tím, že dle jeho přesvědčení se soud řádně nevypořádal s uplatněnými odvolacími námitkami, jeho právní závěry považuje za učiněné v rozporu se zněním komentářů zákona o rodině i se skutkovými zjištěními a logikou věci. Poukázal na jednání žalobce poté, co maturitou ukončil studium na gymnáziu, následně opakovaně předčasně skončil studium na vysokých školách, na něž byl přijat, a dále sdělil, že podle jeho názoru přijetí na tzv. vyšší odbornou školu neznamená dosažení vyššího vzdělání žalobce než již docílil. Z uvedených důvodů se proto cítí dotčen v právech, zakotvených v čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, jakož i v čl. 1 Ústavy České republiky.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu stížností napadeného rozsudku a spisu Okresního soudu v Ostravě sp. zn. 17 C 285/2007 zásah do práv, kterých se stěžovatel v návrhu dovolává, zjištěn nebyl. Jmenovaný soud v odvolacím řízení přezkoumal rozsudek soudu I. stupně, jímž byl žalovaný (nyní stěžovatel) zavázán přispívat na výživu syna (žalobce) částkou 2.500,- Kč měsíčně a to od 5. 9. 2007 spolu s dlužným výživným ve výši 47.167,- Kč, a s ohledem na skutková zjištění učiněná Okresním soudem v Ostravě důvodně jeho rozhodnutí potvrdil. Nutno konstatovat, že hodnocení důkazů, na základě nichž byl soudem žalobce uznán osobou, která v předmětné době nebyla ve smyslu § 85 odst. 1 zákona o rodině schopna sama se živit, nelze považovat za hodnocení, jež by bylo v rozporu s ústavními principy řádného a spravedlivého procesu a s § 132 občanského soudního řádu, i když třeba poznamenat, že jednání žalobce po ukončení studia maturitou hraničilo s nedostatečnou odpovědností jak při využití možnosti ve studiu pokračovat, tak při snaze zajistit si zaměstnání a prostředky k úhradě životních potřeb.

Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. září 2010

Michaela Židlická

předsedkyně senátu Ústavního soudu